Behandlingen av finanskomiteens innstilling til budsjettet for 2001 (kommuner)

Brev til fylkesmennene

Brev til fylkesmennene med omtale av endringer for kommunene etter budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet og sentrumspartiene og etterfølgende behandling i Stortinget.

Behandlingen av finanskomiteens innstilling til budsjettet for 2001 (kommuner)

Fylkesmennene

Deres ref

Vår ref

Dato

00/4730

1.12.2000

Budsjettavtalen mellom Arbeiderpartiet og sentrumspartiene og den etterfølgende behandlingen av budsjettet i Stortinget medførte en del endringer for kommunesektoren i forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2001. Nedenfor omtales en del av disse endringene. I tillegg omtales tilleggsbevilgningen til kommuner og fylkeskommuner vedrørende økte utgifter til feriepenger og ny arbeidstidsavtale. Vi ber om at dere videreformidler denne informasjonen til kommunene.

1. Pensjoner

Som følge av endringer i regelen for barne- og etterlattepensjoner vil kommunesektoren få merutgifter knyttet il økte pensjonspremier i KLP, egne pensjonskasser m.v. Det er enighet om at sektoren skal kompenseres for disse merutgiftene med inntil 1 ^1 mrd. kr.

Kommunesektoren ble påført merutgifter som følge av økt premiesats for lærere fra 8,1 til 10 prosent fra 1.1. 2001. Det vil i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett bli vurdert en eventuell kompensasjon til kommunesektoren for disse merutgiftene. KRD har mottatt en rekke spørsmål om kommunene skal innarbeide økte kostnader knyttet til premieøkningen i sine budsjetter. KRD vil tilrå at kommunene foreløpig ikke innarbeider de økte utgifter i sine budsjetter for 2001. Vi viser for øvrig til SPKs brev til kommunene som følger vedlagt (vedlegg 1).

2. Konjunkturavgiften

Konjunkturavgiften vil ikke bli innført. Bortfallet av konjunkturavgiften innebærer at anslaget for veksten i lønnskostnaden blir redusert, noe som isolert sett medfører at deflatoren for kommunale utgifter reduseres med 0,9 prosentenheter. Overføringene til kommunesektoren er som følge av dette nedjustert. For kommunesektoren samlet er gebyranslaget redusert med 240 mill. kr, rammetilskuddet er redusert med 1 480 mill kr, og de øremerkede tilskuddene er redusert med 190 mill. kr. Samlet gir dette en reduksjon i sektorens nominelle inntekt på 1,9 mrd. kr.

Dette medfører at rammetilskuddet for kommunesektoren vil reduseres med 1 480 mill. kr., fordelt med 980 mill. kr på kommunene og 500 mill. kr på fylkeskommunene. Dette trekket vil fordeles på den enkelte fylkeskommune etter deres andel av den beregnede kostnadsnøkkel i inntektssystemet (jf. S. 66, kol 15 og s. 104-120, kol 8 i Grønt hefte).

Vi vil presisere at samlet vil reduksjonen i overføringer til kommunesektoren motsvares av en tilsvarende reduksjon i kostnader.

3. Moms

Den generelle merverdiavgiftssatsen heves med 1 prosentpoeng til 24 prosent fra 01.01.2001, og el-avgiften økes ytterligere med 1 øre utover regjeringens forslag. Isolert sett vil økt sats på merverdiavgift og økt el. avgift føre til økte utgifter for kommunesektoren. Redusert merverdiavgift til 12 pst. på matvarer fra 1. juli 2001 trekker i motsatt retning. Bortfall av konjunkturavgift vil isolert sett også medføre at prisveksten på varekjøp blir redusert.

4. Tilskudd til leirskoler

Det er enighet om å overføre 29 mill. kr. fra kommunenes rammetilskudd til et øremerket tilskudd til leirskoler på KUFs budsjett. I regjeringens forslag til statsbudsjett var det foreslått at det øremerkede tilskuddet til leirskoler ble lagt inn i inntektssystemet med 22 mill. kr. Tilskuddet på 22 mill. kr vil bli trekt ut av rammetilskuddet igjen på samme måte som det ble lagt inn, dvs. 80 pst. av tilskuddet etter fordelingen som vist i Grønt Hefte, tabell B, kolonne 4 og 20 pst. etter kostnadsnøkkelen. Differansen mellom det beløpet som ble foreslått lagt inn og det som skal trekkes ut, 7 mill. kr., vil bli trekt ut av rammetilskuddet etter samme fordeling som de øvrige 22 mill.

5. Endrede skattanslag

Anslaget for kommunenes skatteinntekter i 2001 er økt med 150 mill. kr., mens anslaget for fylkeskommunenes skatteinntekter er redusert med 30 mill. kr. Endringene skyldes mindre endringer av skatteopplegget for neste år, bl.a. mindre endringer i boligbeskatningen og skatt på aksjeutbytte.

Økningen i kommunenes skatteinntekter motsvares av en tilsvarende reduksjon i rammetilskuddet. Reduksjonen i fylkeskommunenes skatteinntekter motsvares av en tilsvarende økning i rammetilskuddet. Endringen i rammetilskuddet fordeles på kommuner og fylkeskommuner med et likt beløp pr. innbygger.

6. Reduksjon i rammetilskuddet

Totalt vil rammetilskuddet til kommunene bli redusert med 1 159 mill. kr. Reduksjonen i rammetilskuddet vil komme som en reduksjon i innbyggertilskuddet/ utgiftsutjevningen. Vedlagt følger en tabell (vedlegg 2) som viser rammetilskuddet til den enkelte kommune.

Kolonne 1 viser rammetilskuddet slik det er i St.prp. nr 1 (2000-2001) ("Grønt hefte").

Kolonne 2 viser hvor mye rammetilskuddet reduseres pga av at kompensasjonen for konjunkturavgiften trekkes ut.

Kolonne 3 viser hvor mye rammetilskuddet reduseres med pga at skatteanslaget for kommunene øker.

Kolonne 4 viser hvor mye rammetilskuddet reduseres med pga at midler skal overføres fra kommunenes rammetilskudd til et øremerket tilskudd til leirskoler på KUFs budsjett.

7. Tilleggsbevilgning til kommuner og fylkeskommuner vedrørende økte utgifter til feriepenger og ny arbeidstidsavtale for lærere

Ved behandlingen av kommunalkomiteens innstilling til St.prp. nr 88 om Tilleggsbevilgning til kommuner og fylkeskommuner vedrørende økte utgifter til feriepenger og ny arbeidstidsavtale for lærere ble det bevilget 88 mill. kr mer til kommunesektoren enn det som var foreslått i proposisjonen. Av dette går 20 mill. kr. til kompensasjon for økte utgifter i tilknytning til utvidet ferie. Dette fordeler seg med 14 mill. kr til kommunene og 6 mill. kr til fylkeskommunene. Kommunesektoren får videre 68 mill. kr. mer i kompensasjon for ekstrakostnader knyttet til læreroppgjøret i 2000. Dette fordeler seg igjen med 46 mill. kr. på kommunene og 22 mill. kr. på fylkeskommunene. Tallene er fordelt på kommuner og fylkeskommuner etter deres andel av de totale lønnskostnadene i 1998 for ferie- bevilgninger, og etter andel av lønnskostnader i undervisningssektoren i 1998 for lærer- bevilgningen. Fordelingen på kommuner følger vedlagt, jf vedlegg 3. Disse pengene vil betales ut i desember i år.

8. Forsøk med rammefinansiering

20 kommuner deltar i forsøk med øremerkede tilskudd som rammetilskudd. Informasjon om konsekvensene av finansinnstillingen blir sendt forsøkskommunene på et senere tidspunkt, med kopi til fylkesmennene.

9. Øremerkede tilskudd

Budsjettavtalen mellom Arbeiderpartiet og sentrumspartiene medførte i tillegg til endringer sektorens rammeoverføringer, endringer i de øremerkede tilskuddene. KRD vil komme tilbake med mer informasjon om øremerkede tilskudd i budsjettrundskrivet som sendes ut ved årsskifte. Vi viser forøvrig til at budsjettavtalen er omtalt på Kommunenes Sentralforbund sine internett sider.

Dette brevet med vedlegg er lagt ut på KRDs internett sider.

Med hilsen

Eivind Dale e.f.
ekspedisjonssjef

Thor Bernstrøm
Avdelingsdirektør

3 vedlegg