Beskikkelse av jordskiftedommer ved Nord- og Midhordland jordskifterett

Bifalt ved Kronprinsregentens res. 02.03.2004

Landbruksdepartementet

KRONPRINSREGENTENS

Statsråd: Lars Sponheim

RESOLUSJON

Ref.nr.:

08/04

Saksnr:

2003/02644

Dato:

02.03.2004

Beskikkelse av jordskiftedommer ved Nord- og Midhordland jordskifterett

Stillingen som jordskiftedommer ved Nord- og Midthordland jordskifterett er en nyopprettet stilling. For stillingen som jordskiftedommer kreves utdannelse som jordskiftekandidat fra Norges Landbrukshøgskole. Stillingen ble lyst ut i Norsk lysingsblad med søknadsfrist 27.11.03.

Etter søknadsfristens utløp har det meldt seg 11 søkere. Søkerlisten følger vedlagt. Det er foretatt intervju av jordskifterettsleder Ole Johan Serigstad, som også har utarbeidet en skriftlig uttalelse om søkerne. I henhold til personalreglementet er søknadene forelagt Innstilling- og tilsettingsrådet i Jordskifterettene til uttalelse.

På bakgrunn av jordskifterettsleders innstilling, og innstilling- og tilsettingsrådet uttalelse foreslår departementet følgende rangering:

  1. Søker nr. 1 Vidar Bergtun
  2. Søker nr. 4 Kristin Lande
  3. Søker nr. 2 Olav Bruflot
  4. Søker nr. 5 Lars Håvard Verkland

Søker nr. 1, Vidar Bergtun, alder 34 år . Han er utdannet jordskiftekandidat ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) fra 1994. Etter endt utdannelse arbeidet søker en kort periode som stikningingeniør i Selmer. Fra 1995 har han vært tilsatt ved Jordskifterettene først som overingeniør ved Hålogaland jordskifteoverrett, fra 1998 har han vært tilsatt som jordskifterettsleder ved Nordfjord jordskifterett. Han er vurdert til å ha gode egenskaper som jordskiftedommer. Hans erfaring som jordskiftedommer og senere også som jordskifterettsleder gjør han klart best kvalifisert til stillingen som jordskiftedommer ved Nord- og Midhordland jordskifterett.

Søker nr. 4, Kristin Lande, alder 38 år. Hun er utdannet jordskiftekandidat fra NLH fra 1992. Etter endt utdannelse var hun tilsatt som førstekonsulent ved Forsvarets Bygningstjeneste frem til 1995. Fra 1995 var hun tilsatt som avdelings-/overingeniør ved Statens Vegvesen Oslo. Fra februar 2000 har hun vært tilsatt ved Jernbaneverket Region vest. I tillegg har hun jobbet 20% som høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen. Hun er vurdert til å ha gode egenskaper som jordskiftedommer, men mangler den erfaringstyngden som Bergtun har.

Søker nr. 2, Olav Bruflot, alder 38 år. Han er utdannet jordskiftekandidat ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) fra 1991. Etter endt utdannelse har han hatt diverse jobber. Fra 1996 har han vært tilsatt ved Jordskifterettene. Han arbeider i dag som overingeniør med allment løyve ved Nord- og Midhordland jordskifterett. Han er vurdert til å ha gode egenskaper som jordskiftedommer og har anbefaling fra nåværende arbeidsgiver.

Søker nr. 5, Lars Håvard Verkland, alder 32. Han er jordskiftekandidat ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) fra 1999. Etter endt utdannelse har han vært tilsatt som overingeniør ved Frostating jordskifteoverrett. Han er vurdert til å ha gode egenskaper som jordskiftedommer og har anbefaling fra nåværende arbeidsgiver.

Landbruksdepartementet

t i l r å r:

Beskikkelse av jordskifterettsleder Vidar Bergtun som jordskiftedommer ved Nord- og Midhordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Bifalt ved Kronprinsregentens res. 05.03.2004