Beskikkelse av jordskiftedommer ved Sunnmøre jordskifterett

Bifalt ved Kronprinsregentens res. 16.01.2004

Landbruksdepartementet

KRONPRINSREGENTENS

Statsråd: Lars Sponheim

RESOLUSJON

Ref.nr.:

02/04

Saksnr:

2003/2633

Dato:

08.01.2004

Beskikkelse av jordskiftedommer ved Sunnmøre jordskifterett

Stillingen som jordskiftedommer ved Sunnmøre jordskifterett er delvis nyopprettet og delvis erstatning for en jordskiftedommer som har gått ned i stillingsprosent. For stillingen som jordskiftedommer kreves utdannelse som jordskiftekandidat fra Norges Landbrukshøgskole. Stillingen ble lyst ut i Norsk lysingsblad med søknadsfrist 10.10.03.

Etter søknadsfristens utløp har det meldt seg to søkere. Søkerlisten følger vedlagt. Det er foretatt intervju av jordskifterettsleder Nils Einar Sporstøl, som også har utarbeidet en skriftlig uttalelse av søkerne. I henhold til personalreglementet er søknadene forelagt Innstilling- og tilsettingsrådet i Jordskifterettene til uttalelse.

På bakgrunn av jordskifterettsleders skriftlig uttalelse, og innstilling- og tilsettingsrådet uttalelse foreslår departementet følgende rangering:

  1. Søker nr. i Olav Torvik

Søker nr. 1, Olav Torvik, 50 år. Han er utdannet jordskiftekandidat ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) i 1980. Etter endt utdanning har Torvik vært tilsatt som planlegger og senere avdelingsleder i to kommuner. 11999 ble han tilsatt som overingeniør ved Sunnmøre jordskifterett. Han fikk allment løyve til å styre saker fra 17.01.00. Fra 01.01.03 har han vært tilsatt som jordskiftedommer på midlertidig basis. Han er vurdert til å ha gode egenskaper som jordskiftedommer og har anbefaling fra nåværende arbeidsgiver.

Landbruksdepartementet

tilrår:

Beskikkelse av overingeniør Olav Torvik som jordskiftedommer ved Sunnmøre jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Bifalt av Kronprinsregentens res. 16.01.2004