Beskikkelse av to jordskiftedommere ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett

Bifalt av Kronprinsregentens res. av 19.12.2003

Landbruksdepartementet

KRONPRINSREGENTENS

Statsråd: Lars Sponheim

RESOLUSJON

Ref.nr.:

17/03

Saksnr:

2003/024 12

Dato:

15 .desember 2003

Beskikkelse av to jordskiftedommere ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett

Det er besluttet å opprette to faste jordskiftedommer stillinger ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett. For stillingen som jordskiftedommer kreves jordskiftekandidat utdannelse fra Norges Landbrukshøgskole. Stillingen ble lyst ut i Norsk lysingsblad med søknadsfrist 01.10.2003.

Etter søknadsfristens utløp har det meldt seg 4 søker. Søkerlisten følger vedlagt. Jordskifterettsleder Johan Solaas har intervjuet søkerne. Han har også har utarbeidet skriftlig vurdering av søkerne. I henhold til personalreglement er søknadene forelagt Innstillings- og tilsettingsråd i Jordskifterettene til uttalelse.

På bakgrunn av jordskifterettsleders vurdering og innstillings- og tilsettingsrådet uttalelse foreslår departementet følgende rangering:

  1. Søker nr. 4 Audun Bruflot
  2. Søker nr. 1 Oddmund Roalkvam

Søker nr. 4, Audun Bruflot, er 38 år. Han er utdannet jordskiftekandidat ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) fra 1991. I tillegg har han 9 vekttall relevant etterutdanning fra NLH. Han har vært tilsatt som avdelingsingeniør ved Nord-Troms jordskifterett fra 19.06.91 til 03.09.93. Fra 01.04.92 har han har hatt allment løyve til å føre saker. Fra 11.10.93 til 01.05.97 var han tilsatt som avdelingsingeniør med allment løyve ved Sunnhordland jordskifterett. En kort periode var han også tilsatt ved Nord- og Midlhordland jordskifterett. Fra 01.04.97 har han vært tilsatt som nestleder i Statens kartverk, Hordaland. Han er vurdert til å ha gode egenskaper som jordskiftedommer og har anbefaling fra nåværende arbeidsgiver.

Søker nr. 1, Oddmund Roalkvam, er 45 år. Han er utdannet jordskiftekandidat ved Norges Landbrukshøgskole (NLH) fra 2003. I tillegg har han tingsrett for landmålere fra NLH. Før han tok utdannelsen, var han tilsatt som avdelingsingeniør ved Sunnhordland jordskifterett fra 1989. Han har også jobbet som avdelingsingeniør ved Fylkeskartkontorne i Buskerud og i Rogaland. Han er vurdert til å ha gode egenskaper som jordskiftedommer.

Landbruksdepartementet

tilrår:

1. Beskikkelse av nestleder Audun Bruflot til jordskiftedommer ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Beskikkelse av overingeniør Oddmund Roalkvam til jordskiftedommer ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Bifalt ved Kronprinsregentens res. 19.12.2003