Beslutning om fravikelse av utredningsinstruksen punkt 5.2

Les brevet i pdf

Med hjemmel i utredningsinstruksen punkt 1.3 besluttes det herved å fravike utredningsinstruksen punkt 5.2 (høringsfristens lengde) i forbindelse med utsendelse av høringsbrev med forslag til endring av klimakvoteloven og -forskriften.

EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) har i sin beslutning av 16. juli 2008 enkelte innvendinger mot det norske kvotesystemet. Regjeringen har besluttet å imøtekomme ESAs innvendinger. Høringsbrevet inneholder forslag til lov- og forskriftsendringer som er nødvendige for at ESA skal kunne godkjenne den norske planen for tildeling av kvoter, kvoter skal kunne utstedes og det norske kvotesystemet kobles sammen med det europeiske. For å få gjennomført denne prosessen så raskt som mulig, haster det med å få vedtatt nødvendige lov- og forskriftsendringer. På denne bakgrunn besluttes det at høringsfristen i saken settes til tre uker.

Med hilsen

Erik Solheim
miljø- og utviklingsminister