Beslutning om fravikelse av Utredningsinstruksen punkt 5.2

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

03/839-3 KTR

21.03.2003

Med hjemmel i Utredningsinstruksen punkt 1.3 besluttes det herved å fravike Utredningsinstruksen punkt 5.2 (høringsfristens lengde) i forbindelse med utsendelse av høringsbrev om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften.

På rådsmøte den 18. februar 2003 vedtok EUs Råd forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsettelse av kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken medlemsstat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i en medlemsstat av en borger av et tredjeland, den såkalte Dublin II-forordningen. Forordningen utgjør en videreutvikling av Dublin-konvensjonen som den vil erstatte. EU-statene vil anvende forordningen på asylsøknader fremlagt fra og med 1. september 2003.

Norsk gjennomføring av forordningen krever endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. For at forordningen skal kunne anvendes for Norges vedkommende fra 1. september 2003, må de nødvendige lovendringer foretas før sommeren. For at Stortinget skal kunne foreta disse lovendringene, må en ot.prp. fremmes for Stortinget medio mai. På denne bakgrunn besluttes det å sette høringsfristen i denne saken til 1.april 2003.

Med hilsen

Erna Solberg