Beslutning om fravikelse

Beslutning om fravikelse av utredningsinstruksen punkt 5.2

Med hjemmel i utredningsinstruksen punkt 1.3 besluttes det herved å fravike utredningsinstruksen punkt 5.2 (høringsfristens lengde) i forbindelse med utsendelse av høringsbrev om endring i utlendingsloven.

Høringsbrevet inneholder et forslag om endring i utlendingsloven. Forslaget innebærer at det gjøres unntak i utlendingsloven fra bestemmelsene i ny tvistelov om valgfritt verneting, slik at søksmål og begjæring om midlertidig forføyning mot staten etter utlendingsloven fortsatt skal anlegges ved Oslo tingrett.

Tvisteloven skal tre i kraft 1. januar 2008. Ettersom den foreslåtte endringen i utlendingsloven vil være et unntak fra vernetingsreglene i tvisteloven, er det viktig at en eventuell unntaksbestemmelse kan tre i kraft samtidig med tvisteloven. På denne bakgrunn er det besluttet å sette høringsfristen i saken til fire uker.

  

Med hilsen
Bjarne Håkon Hanssen