Beslutning om oppsettende virkning av klage på SFTs vedtak av 28.06.2005 i forbindelse med Eni Norge AS' leteboring på Goliat i Barentshavet

Beslutning om oppsettende virkning av klage på SFTs vedtak av 28.06.2005 i forbindelse med Eni Norge AS' leteboring på Goliat i Barentshavet

Vi viser til Statens forurensningstilsyns (SFT) tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier, utslipp til luft og krav til beredskap mot akutt forurensning ved Eni Norge AS’ boring av letebrønnene 7122/7-3, 4 og 5 i PL 229 kalt Goliat ved brev av 28.06.2005. Vi viser videre til klage fra Natur og Ungdom/Bellona (NUB) ved brev av 05.08.2005, kommentarer til klagen fra Eni Norge AS (Eni) den 19.08.2005 samt til SFTs oversendelsesbrev den 31.08.2005. SFT anbefaler at vedtaket opprettholdes.

Klagerne har bedt om at klagen gis oppsettende virkning ut fra sakens viktighet og behovet for å få en reell behandling av klagen før boringen starter. SFT har i sin oversendelse av klagen vist til at departementet må vurdere behovet for oppsettende virkning som et ledd i sin klagesaksbehandling og vist til at planlagt borestart er i oktober 2005.

Borestart er nå aktuelt før Miljøverndepartementet har avgjort klagesaken. For å sikre en reell klageadgang har Miljøverndepartementet i dag besluttet at klagen gis oppsettende virkning, jf forvaltningsloven § 42. Det forventes at klagen kan avgjøres innen kort tid.

Med hilsen

Per W. Schive (e.f.)
avdelingsdirektør

Knut F. Kroepelien
seniorrådgiver

Adresseliste:
Eni Norge AS, Postboks 101 Forus, 4064 Stavanger
Bellona, Postboks 2141 Grünerløkka, 0505 OSLO
Natur og Ungdom, Postboks 4783 Sofienberg, 0506 OSLO

Kopi:
Statens forurensningstilsyn
Olje- og energidepartementet
Arbeids- og Sosialdepartementet
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet