Bionor Immuno AS og Nutri Pharma AS

Vi viser til søknad av 6. mars 2015 om unntak fra kravet til bosted i aksjeloven (asl.) § 6-11, slik at daglig leder kan være en amerikansk statsborger bosatt i Danmark.

Departementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Om søknaden
Det søkes om at daglig leder i Bionor Immuno AS og Nutri Pharma AS kan være en amerikansk statsborger bosatt i Danmark, Dr. David Horn Solomon. Det er tidligere i år, jf. departementets vedtak den 3. februar, innvilget dispensasjon for Dr. David Horn Solomon som daglig leder for foretaket Bionor Pharma ASA, o.nr. 966 033 967.

Ifølge søknaden er Bionor Immuno AS og Nutri Pharma AS heleide datterselskaper av Bionor Pharma ASA. Søknaden opplyser om at Bionor Immuno AS’ hovedaktivitet er bioteknologisk forskning og legemiddelutvikling for infeksjonssykdommer, og selskapet besitter i dag mesteparten av konsernets patentportefølje. Det opplyses videre at det i dag ikke er noen virksomhet i Nutri Pharma AS. 

Søker opplyser om at av hensyn til konsernets drift og organisering er det mest hensiktmessig at Bionor Pharma ASA og datterselskapene Bionor Immuno AS og Nutri Pharma AS har samme styre og samme daglige leder. Det er i søknaden om dispensasjon som gjelder morselskapet Bionor Pharma ASA opplyst om at i samarbeid med et rekrutteringsfirma har selskapet konkludert med at Dr. Solomon med hans bakgrunn, kompetanse og erfaring er den beste personen til å lede selskapene i tiden fremover.

Selskapenes styre oppfyller bostedskravet i aksjeloven. Styret består av to norske statsborgere bosatt i Norge, et dansk styremedlem bosatt i Danmark, et norsk styremedlem bosatt i Monaco og et amerikansk styremedlem bosatt i USA. Ifølge søker har selskapet flere norske kontaktpunkter. To av styremedlemmene er bosatt i Norge og kan kontaktes vedrørende selskapsanliggender. Selskapets hovedkontor ligger på Kronprinsesse Märthas plass 1 i Oslo, i tillegg har selskapet også et kontor i Gaustadalléen 21 i Oslo.

Rettslig grunnlag
Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket, kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon av 17. juli 1998 nr. 619 er Nærings- og fiskeridepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfelle.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. asl. § 6-11 første ledd andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Luganokonvensjonen (2007) er en avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer. Partene i konvensjonen er EU, Danmark, samt EFTA-statene Norge, Island og Sveits.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengeligheten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelig-het og jurisdiksjon er viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret. Det er ikke et vilkår for å etablere eller ha registrert et aksjeselskap i Norge at selskapet driver virksomhet her.

Departementets vurdering
Daglig leder skal være en amerikansk statsborger bosatt i Danmark. På bakgrunn av at Dr. Solomon er amerikansk statsborger, er det nødvendig med dispensasjon selv om Solomon er bosatt i EØS-staten Danmark. Det er derfor søkt om unntak fra bostedskravet i asl. § 6-11 første ledd.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at en norsk dom vil kunne gjøres gjeldende i Danmark. En eventuell ansvarssak vil også kunne rettes mot styret. I denne aktuelle saken er majoriteten av styremedlemmene bosatt i henholdsvis Norge og Danmark. En eventuell dom mot selskapet kan dermed også gjøres gjeldende overfor dem. Jurisdiksjonshensynet anses derfor for å være ivaretatt.

Tilgjengelighet til selskapets ledelse er viktig både for praktiske formål og for muligheten til å utøve jurisdiksjon. I vurderingen av dette har departementet lagt vekt på opplysningene om at foretakene Bionor Immuno AS og Nutri Pharma AS sammen med Bionor Pharma ASA har flere norske kontaktpunkter, inkludert hovedkontor i Oslo. Videre har departementet også vektlagt at selskapet anser at Dr. David Horn Solomon har en særlig kompetanse og erfaring som er av betydning for selskapet, og at selskapet anser det som hensiktmessig at datterselskapene har samme styre og daglig leder som morselskapet. Med bakgrunn i at selskapets styre oppfyller bostedskravet i allmennaksjeloven, er det departementets vurdering at hensynet til tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet, er tilstrekkelig ivaretatt.

Ut fra en helhetsvurdering av opplysningene i saken har departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for daglig leder i asl. § 6-11 første ledd er oppfylt. Et unntak er også i tråd med departementets praksis.

Vedtak
Nærings- og fiskeridepartementet innvilger søknaden om unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619.

Selskapene Bionor Immuno AS, o.nr 982 248 108 og Nutri Pharma AS o.nr. 995 765 497, kan ha Dr. David Horn Solomon som daglig leder.

Søknaden er innvilget, men vi gjør likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klage er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.