Bjørvika Apartments AS

1. INNLEDNING
Vi viser til klage fra Bjørvika Apartments AS ved Onsagers AS av 15. desember 2010 på Foretaksregisterets vedtak 24. november 2010 vedrørende ulovlig foretaksnavn. Klagen er oversendt Nærings- og handelsdepartementet i brev 17. januar 2011. Vi viser til foreløpig svar av 8. februar 2011 og beklager lang saksbehandlingstid.
Departementet har kommet til at Foretaksregisteret med hjemmel i forvaltningsloven § 31 første ledd, bokstav b hadde adgang til å behandle klage fra Bjørvika Apartments Limited av 15. oktober 2010. Videre mener departementet at foretaksnavnene Bjørvika Apartments Limited og Bjørvika Apartments AS er identiske. Det sist registrerte foretaksnavnet Bjørvika Apartments AS er dermed ulovlig og må endres. Nærmere begrunnelse for vedtaket følger nedenfor.


2. SAKENS FAKTISKE BAKGRUNN
Bjørvika Apartments Limited (heretter BA Limited) ble registrert i Foretaksregisteret den 21. april 2009, mens Bjørvika Apartments AS (heretter BA AS) ble registrert den 28. oktober 2009.
BA Limited klaget den 15. okober 2010 på at BA AS ble registrert i Foretaksregisteret. Klager viste til at foretaksnavnene er identiske og at BA AS dermed ikke kan registreres. Foretaksregisteret fattet den 24. november 2010 vedtak om at foretaksnavnet BA AS er ulovlig med den begrunnelse at foretaksnavnet er identisk med BA Limited. Pålegg om endring av foretaksnavn ble gitt og påtegning ble registrert på firmaattesten.
BA AS har i brev 15. desember 2010 påklaget Foretaksregisterets vedtak av 24. november 2010 om at foretaksnavnet BA AS er ulovlig. BA AS viser til at fortetaksregisteret ikke hadde adgang til å ta klagen fra BA Limited under behandling fordi klagen ble fremmet for sent og at det ikke var adang til å gi fristoppreisning i henhold til forvaltningsloven § 31 første ledd, bokstav b. Videre anføres det at foretaksnavnene ikke er identiske, fordi utenlandske foretaksbetegnelser har adskillende effekt. 
Motparten BA Limited har i brev 29. desember 2010 gjort gjeldende at vilkårene for fristoppreisning er til stede. Videre anføres det at foretaksnavene er identiske.
Foretaksregisteret har vurdert klagen, jf. forvaltningsloven §§ 32 og 33, men har ikke funnet at det er grunnlag for å endre vedtaket. Saken er derfor oversendt Nærings- og handelsdepartementet som rette instans til å behandle klagen, jf. forvaltningsloven § 28.


3. OM ADGANGEN TIL Å TA KLAGE AV 15. OKTOBER 2010 UNDER BEHANDLING
3.1 Gjeldende rett
3.1.1 Foretaksregisterloven § 5-1 – registrering av foretak
I henhold til lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 5-1 første ledd skal registerføreren prøve om det som innkommer til registrering, og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov. Dersom de innkomne opplysningene er kontrollert og funnet i orden, skal de straks innføres i registeret, jf. § 6-1 første ledd. Dersom registerføreren finner at en melding ikke er lovmessig eller i samsvar med vedtektene, skal han nekte registrering. Registrering skal også nektes dersom vilkårene for registrering i foretaksregisteret ikke foreligger eller dersom opplysningene er så utydelige eller så uklare at det ikke er mulig å fastslå hvordan de skal forstås, jf. § 5-2 første ledd. 
3.1.2 Foretaksregisterloven § 9-1 – klage
Registerførerens vedtak kan påklages til departementet av enhver som har rettslig klageinteresse i saken, jf. § 9-1 første ledd. Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket etter § 3-5 er kommet frem til vedkommende. For den som ikke har mottatt slik underretning, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. Et vedtak om registrering kan likevel ikke påklages når det er gått mer enn tre måneder etter at vedtaket ble truffet, jf. andre ledd. For øvrig kommer reglene i forvaltningsloven §§ 29 til 33 og 36 til anvendelse. 
3.1.3 Forvaltningsloven § 31
I henhold til lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 31 første ledd kan klagen tas under behandling selv om klageren har oversittet fristen såfremt a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå, eller b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.
Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet.
3.2 Departementes vurdering
BA Limited påklaget den 15. oktober 2010 vedtak av 28. oktober 2009 om registrering av foretaksnavnet BA AS. Problemstillingen er om Foretaksregisteret hadde adgang til å ta BA Limiteds klage av 15. oktober 2010 under behandling.
Klagen gjelder et vedtak som etter BA Limiteds vurdering griper inn i deres beskyttede foretaksnavn. Etter departementets vurdering er det klart at BA Limited har rettslig klageinteresse i denne saken.
Vedtak om registrering av BA AS ble fattet 28. oktober 2009. Klage på vedtaket ble fremmet 15. oktober 2010. Det vil si 11 måneder og 18 dager etter at vedtaket ble fattet. Klagen er således ikke rettidig i henhold til det absolutte kravet på tre måneder i foretaksregisterloven § 9-1. 
Problemstillingen er om klagen likevel kan tas under behandling med hjemmel i forvaltningsloven § 31. Klagen er fremmet innenfor den absolutte fristen på ett år. Spørsmålet er dermed om vilkårene for å ta saken under behandling er tilstede. Saken kan tas under behandling dersom ”det av særlige grunner er rimelig at saken blir prøvd”, jf. § 31 første ledd, bokstav b. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.
Problemstillingen i den påklagede saken er om foretaksnavnene er identiske. Dersom departementet kommer til at foretaksnavnene er identiske må BA AS endre foretaksnavn. Det er snart ett år siden foretaksnavnet BA AS ble registrert. Det er derfor grunn til å tro at foretaksnavnet begynner å bli innarbeidet. Etter departementets vurdering vil det medføre ulempe for BA AS at saken prøves, da prøving av saken kan medføre at foretaksnavnet BA AS blir ulovlig og må endres.
Spørsmålet er om det av ”særlige grunner er rimelig at saken blir prøvd”. Foretaksnavneloven § 2-1 gir vern mot at det registreres identiske foretaksnavn. Det følger av foretaksnavneloven § 2-7 at registerføreren skal kontrollere om foretaksnavnet skiller seg fra allerede registrerte foretaksnavn, jf. § 2-1. Spørsmålet er således om Foretaksregisteret ved en feil har registrert et foretak som ikke skulle vært registrert i henhold til foretaksnavneloven § 2-1, jf. § 2-7. Etter departementets vurdering er det viktig at foretaksnavnet får det vern det skal ha i henhold til loven, selv om Foretaksregisteret har registrert feil. En anførsel om at Foretaksregisteret har registrert feil og dermed også muligheten for at foretaksnsnavnets vern er brutt taler for at saken blir prøvd.
Departementet mener at det må tilligge den som registrerer nye foretaksnavn, å undersøke hvilke lignende foretaksnavn som eksisterer. Fordi det ikke er adgang til å registrere identiske foretaksnavn eller foretaksnavn som er egnet til å krenke andres rettigheter er det derfor nødvendig å foreta slike undersøkelser i forkant. Departementet mener derfor at BA AS må bære risikoen for at foretaksnavnet kan være i strid med reglene om registrering av identiske foretaksnavn. På den annen side må BA AS kunne stole på Foretaksregisterets vedtak når BA AS er registrert. Etter departementets vurdering må dette imidlertid også gjelde for BA Limited, som må kunne stole på at det ikke registreres identiske foretaksnavn.
Departementet viser til at det er særlig viktig å beskytte registrerte foretaksnavn. Etter departementets vurdering er det viktig at foretaksnavn er beskyttet uavhengig av eventuelle registreringsfeil hos Foretaksregisteret. Departementet mener derfor at det i denne saken foreligger særlige grunner til å ta klagen under behandling. Departement mener at BA Limiteds vern etter foretaksnavneloven § 2-1 er så viktig at eventuelle registreringsfeil av Foretaksregisteret må rettes opp og at saken derfor må prøves. Etter departementets vurdering er skadene og ulempene for BA AS ikke av et slikt omfang at saken ikke kan tas under behehandling med hjemmel i forvaltningsloven § 31 første ledd, bokstav b.   
Uavhengig av adgangen til å få klagen behandlet etter forvaltningsloven § 31 første ledd, bokstav b, har registerfører rett og plikt til å rette feil i registeret, jf. foretaksregisterloven § 7-1. Departementet mener derfor at registerfører uavhengig av klagefristen har plikt til å rette feil i registeret. Siden det er adgang til å behandle klagen i henhold til forvaltningsloven § 31 første ledd, bokstav b går departementet ikke nærmere inn på denne bestemmelsen.

 
4. IDENTISKE FORETAKSNAVN
4.1 Gjeldende rett
I henhold til lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven) § 2-1 må et foretaksnavn ikke være identisk med et foretaksnavn som er, eller blir, registrert etter allerede innkommet melding til Foretaksregisteret, såfremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver.
Det følger av Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) på side 47 at kravet om at foretaksnavn ikke kan være identiske må tolkes bokstavelig. Et tall eller en bokstav vil være tilstrekkelig til å skille ellers like foretaksnavn. Ortografiske tegn, dvs. komma, punktum eller lignende vil imidlertid ikke ha tilstrekkelig adskillende evne. Likt med identiske foretaksnavn regnes også foretaksnavn som bare adskiller seg ved et prefiks eller suffiks som angir selskapsformen.
Foretaksnavn kan ikke registreres i Foretaksregisteret dersom det strider mot §§ 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 eller 2-5 i foretaksnavneloven, jf. § 2-7 første ledd. Bestemmelsen regulerer omfanget av registerførerens (Foretaksregisterets) kontrollplikter. Registerføreren skal kontrollere om foretaksnavnet skiller seg fra allerede registrerte foretaksnavn. For saksbehandlingen hos registerfører gjelder bestemmelsene i foretaksregisterloven, jf. foretaksnavneloven § 2-7 andre ledd.
4.2 Departementets vurdering
Problemstillingen er om foretaksnavnene BA Limited og BA AS er identiske i henhold til foretaksnavneloven § 2-1. BA AS har i sin klage vist til at utenlandske foretaksbetegnelser ikke omfattes av reglene, da dette ikke er omtalt i forarbeidene til loven. BA Limited mener imidlertid at foretaksnavene er identiske fordi utenlandske foretaksbetegnelser likestilles med norske.
Departementet har i brev 31. januar 2008 (saksnummer 200700709) avgitt en tolkningsuttalelse om denne problemstillingen. Departementet uttaler i brevet at ”utenlandske og norske foretaksbetegnelser må likestilles, slik at ellers like foretaksnavn må regnes som identiske etter foretaksnavneloven § 2-1”. Departementet la i sin tolkningsuttalelse vekt på lovens ordlyd ”identisk” og forarbeidenes klare omtale av dette punktet. Det ble også vist til at dersom utenlandske foretaksbetegnelser skal ha adskillende effekt, vil dette medføre at danske AS nektes registrering, mens svenske AB godtas. Departementet la vekt på at praksisen ved en slik løsning ikke vil bli enhetlig.
Det følger av Companies Act 2006, part 5, chapter 2, section 59 at limited (og ltd.) er en foretaksbetegnelse i England. Etter departementes vurdering er derfor foretaksnavnene BA Limited og BA AS identiske. Foretaksnavnet BA AS er dermed ulovlig. I forbindelse med BA AS’ navneendring viser departementet til at et tall eller en bokstav vil være tilstrekkelig til å skille ellers like foretaksnavn.

 
5. VEDTAK
Med hjemmel i forvaltningsloven § 34 fatter Nærings- og handelsdepartementet følgende vedtak:
Klagen tas ikke til følge. Departementet opprettholder Foretaksregisterets vedtak av 24. november 2010.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.