Bolig- og næringsmegling AS

Departementet har tidligere lagt til grunn at forskriften ikke setter begrensninger for hvor mange eiendommer eiendomsselskapet kan eie.

Hvorvidt de andre kravene i forskriften er oppfylt, har vi ikke vurdert.

Hvis sikkerhetsstillelsen i dette tilfellet ikke faller inn under forskriften, er det nødvendig med
dispensasjon fra departementet. Normalt har vi en saksbehandlingstid på omkring åtte uker.

Se ev. http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/veiledninger_brosjyrer.html?id=11478 for
nærmere informasjon om dispensasjonssøknader etter aksjelovene.