Borgen Investment Group Norway AS

 

Innledning

Vi viser til søknad av 11. juli 2011 om dispensasjon fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd. Vi viser også til våre brev av 17. august og 3. oktober 2011 om forventet saksbehandlingstid og øvrig korrespondanse. Vi beklager den tiden saksbehandlingen har tatt.

Borgen Investment Group Norway AS søker om dispensasjon fra aksjeloven § 6-11 første ledd slik at Bjørn Krogh Borgen og Jon Erik Borgen, begge bosatt i USA, kan være styremedlemmer i selskapet sammen med Marius L. Andresen, bosatt i Norge.

Nærings- og handelsdepartementet innvilger søknaden, jf. pkt. 4 nedenfor. Vedtaket er i tråd med departementets dispensasjonspraksis. I det følgende redegjøres det for det rettslige grunnlaget og for departementets vurdering av saken.

Rettslig grunnlag

Aksjeloven § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet. Dette gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og handelsdeparte-mentet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet.

Aksjelovens bopelskrav er i forarbeidene til loven begrunnet ut fra jurisdiksjons-betraktninger; dersom personer i ledende verv eller stilling i selskapet skulle komme i ansvar, vil det være en fordel at de er undergitt norsk tvangsmyndighet.

Departementet har lang praksis med å gi dispensasjon. I vurderingen legger departe-mentet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i forhold til selskapet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Departementet legger også vekt på selskapets behov for å ha styremedlemmer som er bosatt utenfor et EØS-land.

Som utgangspunkt kreves det at enten daglig leder eller styret oppfyller bostedskravet. I NHDs veileder til dispensasjonssøknader etter aksjelovene, fremgår det at i ”noen saker har vi imidlertid gitt dispensasjon for styret selv om det ikke er ansatt noen daglig leder (også enestyre). For små selskap med liten virksomhet har det også blitt gitt dispensasjon for både daglig leder og styret. Momenter ved en slik vurdering vil være størrelsen på selskapet, hvor omfattende driften er, om norsk dom kan gjøres gjeldende i bostedslandet, om det finnes advokat eller annen kontaktperson i Norge som kan ivareta selskapets interesser overfor norske myndigheter og om forholdet er midlertidig. I enkelte tilfeller vil det også være relevant om det er tegnet ansvars-forsikring for styret.”

Nærmere om søknaden

Søker opplyser at Borgen Investment Group Norway AS ble stiftet 3. februar 2003 og er et heleid datterselskap av Norwegian Investment Holdings LLC. Selskapet er lokalisert i Oslo og virksomheten består av å eie aksjer og andeler i andre selskaper samt å foreta investeringsvirksomhet. Det opplyses at selskapet er morselskap for selskapet Kvitfjell Holding AS og at det ved årsskiftet 2010 til 2011 eide 77,14 prosent av aksjene i dette selskapet. Selskapet har ikke daglig leder eller andre ansatte.

Den ønskede styresammensetningen vil sikre kontinuitet i ledelsen av selskapet og lik sammensetning av styrene i selskaper hvor de aktuelle styremedlemmene har interes-ser. I søknaden vises det til en tilsvarende søknad om dispensasjon for styresammen-setningen i Borgen Norway AS.

Søker skriver at Bjørn Krogh Borgen og Jon Erik Borgen har den erfaring og særlige kompetanse som er nødvendig for å drive selskapets virksomhet.

Søker opplyser at Marius L. Andresen vil fungere som selskapets kontaktperson og derved ivareta selskapets interesser overfor norske myndigheter. Selskapet er også representert av Advokatfirma Kvale DA.

Vurdering av dispensasjonssøknader

Selskapet skal drive sin virksomhet i Norge. Dette gjør at behovet for ledelsens tilstedeværelse er større enn om virksomheten til selskapet var i USA. En eventuell norsk dom kan heller ikke gjøres gjeldende i USA. Virksomheten er imidlertid av begrenset art og selskapet har ingen ansatte. Dette taler for at det er tilstrekkelig at ett av styremedlemmene er bosatt i Norge. Andresen skal også være selskapets kontakt-person og er advokat. Videre er selskapet representert av et norsk advokatfirma.

Departementet legger ellers vekt på ønsket om kontinuitet i ledelsen og lik sammen-setning i selskaper hvor de aktuelle styremedlemmene har interesser. Dette kan bidra til å gjøre organiseringen av selskapet mer effektiv.

Søker opplyser at Bjørn Krogh Borgen og Jon Erik Borgen har den erfaring og særlige kompetanse som er nødvendig for å drive selskapets virksomhet. Det er imidlertid ikke vist til at disse har en spesiell kompetanse som det er vanskelig å finne hos andre. 

Etter en samlet vurdering finner departementet at den ønskede tilgjengeligheten til selskapets ledelse og hensynet til jurisdiksjon er ivaretatt. En dispensasjon vil være i tråd med departementets praksis.

Vedtak

Nærings- og handelsdepartementet gjør med dette unntak fra kravet om bosted i lov
13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-11 første ledd, jf. kgl.res. av

17. juli 1998 nr. 619. Borgen Investment Group Norway AS kan ha Bjørn Krogh Borgen og Jon Erik Borgen som styremedlemmer i selskapet sammen med Marius L. Andresen.

Ved eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om ny dispensasjon dersom styret fremdeles ikke oppfyller kravet om bosted i § 6-11.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen fjorten dager.