Brev fra Kt 29.5.2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep.
0030 Oslo

Saksbehandler:

Bjørn Andersen

Dir.linje:

22 93 98 64

Vår ref.:

Arkivnr.:

Deres ref.:

Dato:

2000/2367

500.4

29.5.2000

Det vises til Kredittilsynets brev av 23. juli 1999 vedrørende konsekvenser for kapitaldekningsregelverket av ny regnskapslov.

Finansdepartementet endret 11. januar 2000 kapitaldekningsregelverket ved at virkningen på kapitaldekningsgraden skal nøytraliseres ved bruk av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet for banker, finansieringsforetak, verdipapirforetak, skadeforsikringsselskaper og livsforsikringsselskaper.

Kredittilsynet antar at det er nødvendig med en nærmere klargjøring av forholdet mellom forskrift av 16. desember 1998 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (årsregnskapsforskriften) og kapitaldekningsregelverket hva gjelder livsforsikringsselskaper og pensjonskasser. I gjeldende årsregnskapsforskrift er det gitt egne vurderingsregler for livsforsikringsselskaper og etter forskrift av 5. juli 1999 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser skal pensjonskassene følge disse så langt bestemmelsene passer.

Kredittilsynet tilrår endringer i forskrift av 22. oktober 1990 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak (kapitaldekningsforskriften) for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser basert på gjeldende årsregnskapsforskrift.

Kredittilsynet tilrår også endringer i forskrift av 25. mars 1991 nr. 214 om anvendelse av kapitaldekningsregler på konsolidert basis mv. som følge av de nye regnskapsbestemmelsene. Endringsforslagene gjelder alle institusjonstyper som reguleres av forskriften.

Nedenfor følger en nærmere vurdering av konsekvensene for kapitaldekningsgraden av gjeldende årsregnskapsforskrift for livsforsikringsselskaper og Kredittilsynets tilråding til endringer i kapitaldekningsregelverket.

1. Konsekvenser for kapitaldekningen av de nye regnskapsbestemmelsene

Egenkapitalmetoden

Gjennom endringer i forskrift av 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak (beregningsforskriften) og forskrift av 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak (kapitaldekningsforskriften) vedtok Finansdepartementet 11. januar 2000 at virkningen på kapitaldekningsgraden skal nøytraliseres ved bruk av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet.

For livsforsikringsselskaper er det i årsregnskapsforskriften forutsatt at ved bruk av egenkapitalmetoden skal resultatandelen fra det tilknyttede selskapet/datterselskapet inngå i livsforsikringsselskapets resultat, uten binding av resultatandelen i fond for vurderingsforskjeller. Da resultatandelen således inngår i grunnlaget for avsetning til forsikringsfond og for overskuddsdelingen, vil det være vanskelig eksplisitt å spore effekten på egenkapitalen som følge av bruk av egenkapitalmetoden. Når det i tillegg tas hensyn til at minst 65 pst. av resultatandelen (korrigert for urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler) tilfaller kundene, blir virkningen på egenkapitalen mindre. For pensjonskasser er bruk av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet i praksis begrenset til eiendomsselskaper, men i prinsippet vil det være tilsvarende vanskeligheter ved å nøytralisere virkningen av egenkapitalmetoden. Kredittilsynet vil derfor tilrå at virkningen på kapitaldekningsgraden ved bruk av egenkapitalmetoden for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser ikke nøytraliseres. Forslaget innebærer at livsforsikringsselskaper og pensjonskasser unntas fra kapitaldekningsforskriften § 6b bokstav a om fradrag i beregningsgrunnlaget ved bruk av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Forslag til endringer i kapitaldekningsforskriften § 6b bokstav a følger vedlagt.

Finansielle omløpsmidler - kursreguleringsfondet

Etter årsregnskapsforskriften for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser skal alle finansielle omløpsmidler vurderes til virkelig verdi og urealiserte gevinster skal føres til kursreguleringsfond.

Ved bruk av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet skal resultatandelen tillegges investeringen i balansen. Urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler i datterselskap og tilknyttet selskap føres til kursreguleringsfond i livsforsikringsselskapets/pensjonskassens selskapsregnskap.

Kursreguleringsfondet er ikke et forsikringsfond og er plassert mellom egenkapital og forsikringsmessige avsetninger i balansen. Etter gjeldende kapitaldekningsregelverk vil derfor beregningsgrunnlaget øke uten at den ansvarlige kapitalen endres, slik at kapitaldekningsgraden reduseres.

For livsforsikringsselskapene synes gjeldende praksis å være at det gjøres fradrag i beregningsgrunnlaget for et beløp tilsvarende kursreguleringsfondet (korrigert for risikovekting) ved beregning av kapitaldekning. Det er ikke hjemmel i kapitaldekningsregelverket for en slik praktisering. I realiteten betyr dette at livsforsikringsselskapene har lagt til grunn anskaffelseskostnad når finansielle omløpsmidler vektes inn i beregningsgrunnlaget slik at de nye vurderingsreglene for finansielle omløpsmidler (virkelig verdi) ikke har hatt betydning for kapitaldekningsgraden.

Kredittilsynet har foretatt beregninger for å undersøke virkningen på kapitaldekningsgraden av de nye vurderingsreglene for finansielle omløpsmidler. Ved utgangen av 4. kvartal 1999 var kapitaldekningsgraden for livsforsikringsselskapene 11,59 prosent (ikke endelig reviderte tall). I de videre beregningene er det forutsatt at alle livsforsikringsselskapene har nøytralisert effekten på kapitaldekningsgraden og at nøytraliseringen har skjedd ved at 100 prosent av et beløp tilsvarende kursreguleringsfondet er trukket fra i beregningsgrunnlaget. Beregningene gir derfor et anslag på den maksimale endringen i kapitaldekningsgraden som følge av de nye vurderingsreglene. Kursreguleringsfondet utgjorde omlag 27 mrd. kroner ved utgangen av 4. kvartal 1999. Ved å legge disse forutsetningene til grunn ville kapitaldekningsgraden for 4. kvartal blitt 9,88 prosent, dvs. en reduksjon på 1,71 prosentpoeng, dersom livsforsikringsselskapene hadde benyttet virkelige verdier fremfor anskaffelseskostnad for finansielle omløpsmidler.

Kredittilsynet har ikke tilstrekkelig datagrunnlag for å kunne gjøre tilsvarende beregninger for pensjonskassene.

Kursreguleringsfondet er en førstelinje-buffer i livsforsikringsselskapenes soliditetsvern. Dette innebærer at institusjonene vil tære på kursreguleringsfondet før egenkapitalen i en situasjon der institusjonen tar tap som følge av nedgang i verdipapirmarkedene. Siden kursreguleringsfondet ikke inngår i institusjonens ansvarlige kapital kan det derfor argumenteres for at det ikke skal stilles et eksplisitt kapitalkrav for urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler. På denne bakgrunn tilrår Kredittilsynet at et beløp tilsvarende kursreguleringsfondet (korrigert for risikovekting) trekkes fra i beregningsgrunnlaget for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser. Dette innebærer at kapitalkravet beregnes ut fra anskaffelseskostnaden slik det nå praktiseres i institusjonene. Ved bruk av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet vil urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler i datterselskap og tilknyttet selskap i sin helhet komme til fradrag i beregningsgrunnlaget fordi resultatandelen som tillegges investeringen i balansen tilordnes en 100 pst risikovekt. Fradraget er foreslått innført i kapitaldekningsforskriften § 6b som ny bokstav c, og følger vedlagt.

Konsolideringsbestemmelsene

I forskrift av 25. mars 1991 om anvendelse av kapitaldekningsregler på konsolidert basis m.v. (konsolideringsforskriften) er det ennå ikke blitt tatt hensyn til innføring av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. I rundskriv nr. 8 og nr. 9/2000 ble institusjonene gjort oppmerksomme på at konsolideringsforskriften § 4 annet ledd skal forstås dithen at det ved bruk av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet er det balanseført verdi av aksjene som skal elimineres mot den tilsvarende egenkapitalen i institusjonen eller selskapet på rapporteringstidspunktet. Endringen innebærer at bruk egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet ikke får virkning på kapitaldekningsgraden på konsernnivå. Forslag til endring av konsolideringsforskriften § 4 annet ledd følger vedlagt og gjelder alle institusjonstyper som reguleres av forskriften.

2. Tilråding

Kredittilsynet tilrår overfor Finansdepartementet at:

  • Bruk av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet nøytraliseres ikke for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser ved beregning av kapitaldekning.
  • Et beløp tilsvarende kursreguleringsfondet korrigert for risikovekting trekkes fra i beregningsgrunnlaget ved beregning av kapitaldekning for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser.
  • Konsolideringsforskriften endres slik at bruk av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet ikke får virkning på kapitaldekningsgraden på konsernnivå for alle institusjoner som reguleres av forskriften.

Med hilsen

Bjørn Skogstad Aamo

Sven-Henning Kjelsrud

Vedlegg

VEDLEGG