Brev til ACTA Holding ASA

Vedrørende spredningssalg av aksjer i ACTA Holding

ACTA Holding ASA
Adm direktør Alfred Ydstebø
Børehaugen 1
4006 Stavanger

Deres ref

Vår ref

Dato

00/4346 FM HKN

9.02.2001

ACTA-konsernet

Det vises til Finansdepartementets brev 26. januar 2001 og møte med representanter fra og brev fra ACTA ASA hhv 29. og 30. januar 2001, samt øvrig korrespondanse i sakens anledning.

Finansdepartementet har på bakgrunn av de nye opplysningene i saken foretatt en ny vurdering av vilkåret i brev 26. januar 2001 om at spredningssalget må være gjennom-ført før ACTA Bank ASA kan ta i bruk tillatelsen til å drive bankvirksomhet. Finans-departementet har kommet til at vilkåret om spredningssalg i brev 26. januar 2001 endres til å lyde:

"Det må gjennomføres offentlig spredningssalg av aksjer i ACTA Holding ASA for så vidt gjelder de aksjene som følgende aksjeeiere i ACTA Holding ASA samlet eier eller på annen måte kontrollerer ut over 25 prosent av aksjene i ACTA Holding ASA (etter navnene er det angitt hvor stor andel av aksjene i ACTA Holding ASA som departementet har fått opplyst av søker at den enkelte kontrollerer): J. P. Collier (20,72 %), Alfred Ydstebø (7,10 %), Fred Ingebrigtsen (7,10 %), A. Fredly (6,45 %), A. Engh (5,87 %), R. Myklebust (5,46 %), R. Fougner (4,81 %), J.N. Hansen (4,76 %), G. Ringstad (4,11 %), A. Andersen (2,41 %), J. Willoch (1,42 %), A.O. Sunde (1,42 %), K. Skorstad (1,28 %), P.M. Bårdsgjerde (1,21 %), P.I. Hagestuen (1,21 %) og C. Saure (0,92 %).

Spredningssalget skal foretas uten særskilte fortrinnsretter for eller favorisering av eksisterende aksjeeiere, og med ordinære tildelingsvilkår ved en eventuell overtegning.

Etter 15. august 2001 kan nevnte personer (stiftergruppen) samlet ikke eie eller på annen måte kontrollere mer enn 50 prosent av aksjene i ACTA Holding ASA. Etter 15. april 2002 kan nevnte personer (stiftergruppen) samlet ikke eie eller på annen måte kontrollere mer enn 25 prosent av aksjene i ACTA Holding ASA. Bestemmelsene om tildeling av aksjer i de aktuelle prospekter for spredningssalg/emisjoner skal over-sendes Kredittilsynet før det aktuelle prospekt trykkes og offentliggjøres."

Departementet har merket seg opplysningene i brev 30. januar 2001 om at selskapet vil innføre stemmerettsbegrensninger for de aksjonærer som er nevnt foran (stifter-gruppen).

Det gjøres ikke endringer i de øvrige vilkårene i Finansdepartementets brev 26. januar 2001.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Advokatfirmaet Schjødt AS
Kredittilsynet

VEDLEGG