Advokatfinans AS gis tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet

Osloadvokatene AS
Akersgaten 7
0158 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

04/1668 FM SE/Gry

20.08.2004

Advokatfinans AS – søknad om tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet

Det vises til Deres søknad ved brev 13. januar 2004 med vedlegg til Kredittilsynet, supplerende opplysninger ved brev 22. mars 2004, samt Kredittilsynets oversendelse 7. mai 2004.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansvl.) § 3-3 første ledd, jf. kgl. res. 10. juni 1998 nr. 457, gis Advokatfinans AS tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet.

Virksomheten unntas for øvrig fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser, jf. finansvl. § 1-3 annet ledd, jf. kgl. res. 10. juni 1988 nr. 457.

Med hjemmel i finansvl. § 1-3 tredje ledd, jf. kgl. res. 10. juni 1988 nr. 457, bestemmes det at Kredittilsynet skal ha slik innsynsrett m.m. overfor Advokatfinans AS som følger av lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) § 3 annet ledd annet punktum og tredje ledd. Advokatfinans AS er for øvrig ikke underlagt tilsyn fra Kredittilsynet.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • Advokatfinans AS skal være et heleid datterselskap av Osloadvokatene AS.
  • Advokatfinans AS kan ikke motta lån fra andre enn finansinstitusjoner eller Osloadvokatene AS.
  • Finansieringsvirksomheten i Advokatfinans AS skal begrenses til å yte kreditt i forbindelse med klientoppdrag hos Osloadvokatene AS.
  • Det skal fremgå av alle kontraktsformularer, brevark, markedsføringstiltak mv. at Advokatfinans AS er et heleid datterselskap av Osloadvokatene AS.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet