Brev til advokatfirmaet Schjødt

Tillatelse til avvikende regnskapsår for Radio Lanternen AS og Ram Radio Midt-Norge AS

Advokat Ole G. Klevan
Advokatfirmaet Schjødt
Postboks 2444 Solli
0201 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

00/4748 FM EDK

8.11.2000

Avvikende regnskapsår for Radio Lanternen AS og Ram Radio Midt-Norge AS

Det vises til brev 23. oktober 2000 om avvikende regnskapsår for Radio Lanternen AS og Ram Radio Midt-Norge AS.

Etter det opplyste er disse selskapene eid 100 pst. av NRJ Norge AS som eies 95 pst. av det franske selskapet NRJ SA. Det franske morselskapet benytter avvikende regnskapsår fra 1. oktober til 30. september.

Etter forskrift 19. juli 1999 nr. 816 om avvikende regnskapsår for filial og datterselskap av utenlandsk foretak som anvender avvikende regnskapsår, kan regnskapspliktige som er filial eller datterselskap av utenlandsk foretak benytte et regnskapsår som ikke følger kalenderåret dersom det utenlandske foretaket anvender et avvikende regnskapsår. Regnskapsåret for filialen eller datterselskapet skal i tilfelle være det samme som for det utenlandske foretaket.

Finansdepartementet legger til grunn at både det direkte eide NRJ Norge AS og de indirekte eide selskapene Radio Lanternen AS og Ram Radio Midt-Norge AS er datterselskaper av NRJ SA i forskriftens forstand. Dette tilsvarer definisjonen av datterselskap i regnskapsloven § 1-3 tredje ledd, jf. annet og fjerde ledd. Disse selskapene kan således anvende samme avvikende regnskapsår som NRJ SA uten særskilt dispensasjon etter regnskapsloven § 1-7 første ledd annet punktum.

Når det gjelder avvikende regnskapsår for de indirekte eide datterselskapene, legger departementet ut fra sammenhengen i forskriften til grunn at det er en forutsetning at også NRJ Norge AS benytter det samme avvikende regnskapsår som NRJ SA.

Med hilsen

Erling G. Rikheim e.f.
avdelingsdirektør

Espen D. Knudsen
rådgiver

Gjenpart:

Skattedirektoratet
Kredittilsynet
Rogaland fylkesskattekontor (ref. 00/2968)
Akershus fylkesskattekontor (ref. 98/1568)

VEDLEGG