Brev til Advokatfirmaet Selmer DA

Konsesjonsbrev - vedr. Prosjekt Fondsforsikring AS som skal drive livsforsikringsvirksomhet med investeringsvalg (klasse III)

Advokatfirmaet Selmer DA
v/Knut Størmer Endre
Postboks 1324 Vika
0112 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

01/1294 FM CBe

30.08.2001

Søknad om konsesjon til å drive livsforsikringsvirksomhet med investeringsvalg (klasse III)

Det vises til Deres søknad i brev av 26. september 2000 og 8. desember 2000 med vedlegg til Kredittilsynet, samt Kredittilsynets tilråding i brev av 9. mars 2001.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-1 gis Prosjekt Fondsforsikring AS tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet i klasse III, jf. forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 1.

Tillatelsen kan først tas i bruk når følgende vilkår er oppfylt:

  • Selskapet har en ansvarlig kapital på minimum NOK 60 millioner, hvorav minst NOK 40 millioner er aksjekapital.
  • Den faktiske ledelse og eventuelle nøkkelpersoner innenfor virksomheten har det formelle ansettelsesforhold knyttet til Forsikringsselskapet Prosjekt Fondsforsikring AS.
  • Kredittilsynet har gitt bekreftelse på at styremedlemmene, administrerende direktør og eventuelt andre som faktisk leder virksomheten i Forsikringsselskapet Prosjekt Fondsforsikring AS oppfyller krav til hederlig vandel og relevant erfaring.
  • Vedtektene for Forsikringsselskapet Prosjekt Fondsforsikring AS er blitt godkjent av Kredittilsynet i henhold til lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 3-2.
  • Kredittilsynet har godkjent ett av kontrollkomitéens medlemmer, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 5-5 første ledd.
  • Kredittilsynet har godkjent selskapets aktuar i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 8-7 første ledd.
  • Kredittilsynet har godkjent at aksjonærstrukturen i selskapet (etter emisjonen) er i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven § 2-2, jf. § 2-6.
  • Bekreftet kopi av stiftelsesdokumentene og revisorbekreftelse på at aksjekapitalen er fullt innbetalt skal være oversendt Kredittilsynet.

Tillatelsen gis på vilkår av at Kredittilsynet kan fastsette nærmere krav til selskapets utkontraktering, herunder krav til oppsigelige, skriftlige avtaler, rapportering av inngåtte avtaler, innsyn i og kontroll med bortsatte deler av virksomheten. Utkontrakteringen må ikke vanskeliggjøre tilsynet med den samlede virksomheten.

I tilknytning til tillatelsen gjøres det spesielt oppmerksom på at:

  • Konsesjonen kan trekkes tilbake hvis den ikke er benyttet innen 12 måneder fra tillatelse til etablering av Prosjekt Fondsforsikring AS er gitt.
  • Det skal gis fullstendig melding til Kredittilsynet om de forsikringsprodukter som Prosjekt Fondsforsikring AS vil tilby, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 7-6 og forskrift av 10. november 1994 om meldeplikt for forsikringsteknisk beregningsgrunnlag .

For ordens skyld presiseres at eierbegrensningsreglene i § 2-2, jf. § 2-6 må være oppfylt til enhver tid.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
underdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet

VEDLEGG