Contopronto AS gis midlertidig dispensasjon fra hvitvaskingsloven § 5

Contopronto AS
Fridtjof Nansens plass 4
0160 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

04/1342 FM HD

08.09.2004

Vedrørende klage på vedtak

Det vises til brev 30. juni 2004, Deres brev 21. juli 2004 og 18. august 2004, møte om saken 18. august 2004 og øvrig korrespondanse i saken.

Med hjemmel i forskrift 12. desember 2003 nr. 1487 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsforskriften) § 7 annet ledd innvilges Contopronto AS midlertidig dispensasjon fra kravene i hvitvaskingsloven § 5 første, annet, fjerde og femte ledd med tilhørende forskriftsregler.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

  • dispensasjonen gjelder for ett år og seks måneder regnet fra dette brevets dato
  • innbetaling til e-pengekonto skal skje bare via en konto åpnet i kundens navn i bank eller kredittinstitusjon som er etablert i EØS-området
  • innestående på e-pengekonto kan bare utbetales til konto åpnet i kundens navn i bank eller kredittinstitusjon som er etablert i EØS-området
  • Contopronto AS skal foreta identitetskontroll i tråd med gjeldende hvitvaskings­regler, når transaksjoner på én e-pengekonto samlet sett er overstige 40.000 kr
  • Kredittilsynet kan pålegge Contopronto AS å etablere elektroniske overvåknings­system for å følge pengestrømmene inn og ut av kundenes e-pengekonti for å avdekke brudd på ordningens intensjon og/eller for å identifisere mistanke om at transaksjoner kan ha tilknytning til hvitvasking av utbytte eller finansiering av terrorisme
  • Contopronto AS skal forelegge en skriftlig beskrivelse for hvordan foretaket innretter seg etter lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. og tilhørende regler for Kredittilsynet innen fire måneder fra dette brevets dato

Departementet bemerker at Contopronto AS i alle tilfeller skal kreve legitimasjon som nevnt i hvitvaskingsloven § 5 første ledd og kontrollere legitimasjonen mv., dersom Contopronto AS har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller til forhold som rammes av straffeloven § 147 a eller § 147 b, jf. hvitvaskingsloven § 5 tredje ledd.

Dette vedtaket erstatter Finansdepartementets vedtak ved brev 30. juni 2004.

Vedtaket kan påklages iht. forvaltningslovens klageregler innen tre uker fra under­retning om vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet