Contopronto AS gis tillatelse til å drive virksomhet som består i mottak av andres midler for videreplassering i finansinstitusjon

Contopronto AS
Valkyriegaten 15
0366 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

01/3906 FM CBe

8.11.2001

Contopronto AS – søknad om tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet med unntak fra lovens øvrige bestemmelser

Det vises til Deres søknad i brev 22. juni og 19. september 2001 med vedlegg til Kredittilsynet og Kredittilsynets tilråding i brev 23. august 2001 til Finansdepartementet.

Med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 3-3 første ledd, jf. kgl. res. av 10. juni 1988 nr. 457 gis Contopronto AS tillatelse til å drive virksomhet som består i mottak av andres midler for videreplassering i finansinstitusjon (jf. finansieringsvirksomhetsloven § 1-2 første ledd nr. 1) i tilknytning til tjeneste for betalingsformidling slik denne er beskrevet i brev til Kredittilsynet 22. juni og 19. september 2001.

Virksomheten unntas for øvrig fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 annet ledd, jf. kgl. res. av 10. juni 1988 nr. 457, med unntak av § 3-7 om tilbakekall av konsesjon og § 3-14 om taushetsplikt.

Tillatelsen gis for en periode på tre år fra dette brevets dato.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  1. En kundes innestående skal ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn kr. 1000,-.
  2. Fullmakten fra kundene skal være begrenset til en rett for Contopronto AS til å disponere beløpet til betaling av varer eller tjenester som kunden kjøper over Internett og telefon, i tillegg til tilbakebetaling til kundene.
  3. Contopronto AS skal etablere systemer som innebærer at de beløp som innbetales fra kundene, og som skal plasseres på en (felles) bankkonto som opprettes i Contopronto AS´ navn, holdes atskilt fra Contopronto AS´ midler, og et kontrollsystem for å sikre at dette faktisk skjer.
  4. Det skal fremgå klart av kontrakten som inngås med kundene hvilken risiko som er knyttet til innbetalingen, herunder at innbetalingen ikke er å anse som et bankinnskudd.

For øvrig nevnes at Contopronto AS på vanlig måte må innrette seg etter eventuell ny lovgivning som vil regulere slik virksomhet som tillatelsen omfatter.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 tredje ledd, jf. kgl. res. av 10. juni 1988 nr. 457 bestemmes det at Kredittilsynet skal ha slik innsynsrett m.m. overfor Contopronto AS som følger av lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) § 3 annet ledd annet punktum og tredje ledd.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Christoffer Bergene
førstekonsulent

Gjenpart: Kredittilsynet

VEDLEGG