Brev til Den norske Bank ASA vedr. Nordlandsbanken ASA

Olav Heldal m.fl.
Den norske Bank ASA
Stranden 21
0021 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

HJV/LW/1393

03/257 FM KW

21.02.2003

Tillatelse til erverv av aksjer i Nordlandsbanken ASA og godkjennelse av konsernstruktur som følge av ervervet

Det vises til Deres søknad ved brev 20. januar 2003 og til Kredittilsynets tilråding i saken ved brev 12. februar og 19. februar 2003 (Kredittilsynet har sendt tilrådingen i kopi til Den norske Bank ASA).

Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 31 og lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 annet ledd gis Den norske Bank ASA tillatelse til å erverve 100 prosent av aksjekapitalen i Nordlandsbanken ASA, jf. kgl. res. 22. september 1961 og kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 annet ledd godkjennes de omsøkte endringer i konsernstrukturen, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 annet ledd nr. 11 gis Den norske Bank ASA tillatelse til å eie mer enn 10 prosent av aksjekapitalen i Nordlandsbanken ASA i en periode på inntil 2 år, jf. kgl. res. 15. juni 1990 nr. 453.

Ovennevnte tillatelser og godkjennelser gis på følgende vilkår:

  • Den norske Bank ASA må erverve mer enn 90 prosent av aksjekapitalen i Nordlandsbanken ASA, og innen 6 måneder iverksette tvungen overføring av de øvrige aksjer i samsvar med lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 4-25. Den norske Bank kan etter ervervet av de øvrige aksjene ikke eie mindre enn 100 prosent av aksjekapitalen i Nordlandsbanken ASA, jf. imidlertid vedtakets punkt 4.
  • Innen 3 måneder etter departementets vedtak skal det sendes søknad til Kredittilsynet om tillatelse til å innordne Nordlandsbanken ASAs datterselskaper i DnB-konsernet i samsvar med de hensyn finanskonsernlovgivningen bygger på.
  • Kredittilsynet kan til enhver tid pålegge endringer i virksomheten i Den norske Bank ASA og Nordlandsbanken ASA dersom Kredittilsynet finner at den samlede bankvirksomheten i DnB-konsernet ikke drives på en hensiktsmessig og betryggende måte som følge av at virksomheten i en begrenset periode er organisert i to juridiske enheter.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Gjenpart:

- Kredittilsynet (ref. 2003/00278)
- Nordlandsbanken ASA
- Norges Bank
- Konkurransetilsynet
- Fylkestinget i Nordland

Viser også til pressemelding fra Finansdepartementet