Brev til E-Trade Technology as

Konsesjonsbrev - Søknad om tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet med unntak fra lovens øvrige bestemmelser

E-Trade Technology as
Postboks 2238
3203 SANDEFJORD

Deres ref

Vår ref

Dato

01/3647 FM JOE

11.10.2001

E-Trade Technology –søknad om tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet med unntak fra lovens øvrige bestemmelser

Det vises til Deres søknad i brev 3. april 2001 med vedlegg til Kredittilsynet og Kredittilsynets tilråding i brev 23. mai 2001 til Finansdepartementet. Det vises også til samtale mellom Deres Trygve Storrønningen og Finansdepartementets Jorunn B. Øystese 5. oktober 2001.

Med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 3-3 første ledd, jf. kgl. res. av 10. juni 1988 nr. 457 gis E-Trade Technology AS tillatelse til å drive virksomhet som består i mottak av andres midler for videreplassering i finansinstitusjon i tilknytning til tjenesten "Pay Web", samt formidling av kreditt, slik virksomheten er beskrevet i brev til Kredittilsynet av 31. august 2001.

Virksomheten unntas for øvrig fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 annet ledd, jf. kgl. res. av 10. juni 1988 nr. 457, med unntak av § 3-7 om tilbakekall av konsesjon og § 3-14 om taushetsplikt.

Unntaket gjelder frem til 1. september 2004.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  1. En kundes innestående skal ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn kr. 1000,-.
  2. Fullmakten fra kundene skal være begrenset til en rett for E-Trade Technology AS til å disponere beløpet til betaling av varer eller tjenester som kunden kjøper over Internett, i tillegg til tilbakebetaling til kundene.
  3. E-Trade Technology AS skal etablere systemer som innebærer at de beløp som innbetales fra kundene, og som skal plasseres på en (felles) bankkonto som opprettes i E-Trade Technology AS’ navn, holdes atskilt fra E-Trade Technology AS’ midler, og et kontrollsystem for å sikre at dette faktisk skjer.
  4. Det skal fremgå klart av kontrakten som inngås med kundene hvilken risiko som er knyttet til innbetalingen, herunder at innbetalingen ikke er å anse som et bankinnskudd.

For øvrig nevnes at E-Trade Technology AS på vanlig måte må innrette seg etter eventuell ny lovgivning som vil regulere slik virksomhet som tillatelsen omfatter.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 tredje ledd, jf. kgl. res. av 10. juni 1988 nr. 457 bestemmes det at Kredittilsynet skal ha slik innsynsrett m.m. overfor E-Trade Technology AS som følger av lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) § 3 annet ledd annet punktum og tredje ledd.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
underdirektør

VEDLEGG