Brev til Garanti-Instituttet for Eksportkreditt

Tillatelse til etablering av GIEK Kredittforsikring AS

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
Postboks 1763 Vika
0122 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

00/4827 FM Tmo

20.12.2000

TILLATELSE TIL ETABLERING AV GIEK KREDITTFORSIKRING AS

Det vises til Deres brev av 30. august og 4. desember 2000, der det søkes om konsesjon for etablering av et kredittforsikringsselskap, samt til brev fra Kredittilsynet av 27. oktober og 6. desember 2000, der søknaden tilrås innvilget.

I medhold av lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-1 første ledd jf. tredje ledd gir Finansdepartementet GIEK Kredittforsikring AS tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet innen klasse 14 (kreditt), klasse 15 (kausjon) og 16 (diverse økonomiske tap) fra 1. januar 2001, jf. forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser § 2.

I medhold av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet § 2-2 annet ledd nr. 11 gjør Finansdepartementet unntak fra eierbegrensningsreglene i § 2-2 første ledd slik at Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) kan eie samtlige aksjer i GIEK Kredittforsikring AS.

I medhold av lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 7-3 tredje ledd, jf. første og femte ledd, jf. kongelig resolusjon 16. juni 1990 nr. 453, samtykker Finansdepartementet i at GIEK Kredittforsikring AS unntas fra kravene til kapitaldekning og solvensmargin i perioden fra virksomheten starter 1. januar 2001 til den nødvendige kapital overføres 2. januar 2001.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

1. Følgende bestemmelser får anvendelse på GIEK Kredittforsikring AS som om selskapet var en del av et finanskonsern sammen med GIEK så langt de passer

  • finansieringsvirksomhetsloven § 2a-8 om at transaksjoner mellom foretak i et finanskonsern skal være i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper,
  • forsikringsvirksomhetsloven § 5-1 første ledd tredje punktum om at styret skal ha et flertall av personer som ikke er ansatt i selskapet eller i selskaper i samme konsern,
  • finansieringsvirksomhetsloven § 2-8 om at den som er medlem av et styrende organ eller innehar ledende stilling i en finansinstitusjon, kan ikke samtidig være medlem av et styrende organ i en annen finansinstitusjon og forskrift 1. juni 1990 nr. 433 om gjensidig representasjon i styrende organer.

2. Før tillatelsen kan tas i bruk skal Kredittilsynet

  • foreta en egnethetsvurdering av de personer som skal lede virksomheten,
  • godkjenne vedtektene og juridisk kyndig medlem av kontrollkomiteen,
  • ha mottatt alle avtaler mellom GIEK og GIEK Kredittforsikring AS.

3. I løpet av 2. januar 2001 må

  • NHD overføre 200 millioner kroner til GIEK,
  • GIEK overføre 200 millioner kroner til GIEK Kredittforsikring AS,
  • Kredittilsynet ha mottatt en revisorbekreftelse på at eiendeler og forpliktelser som overføres til selskapet kan føres opp i balansen til en verdi som innebærer at kravet til minste egenkapital er oppfylt og at kravet til kapitaldekning og solvensmargin også er oppfylt,
  • GIEK Kredittforsikring AS sende registrering av vedtektsendring og kapitalforhøyelse mv. til Brønnøysund.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Nærings- og handelsdepartementet
Kredittilsynet
Kredittforsikringsselskapenes garantiordning
PricewaterhouseCoopers v/Magne Sem

VEDLEGG