Brev til KLP Forsikring

Kommunal Landspensjonskasse - vilkår for konsesjon og dispensasjoner i lys av helsereformen

KLP Forsikring
Pb 1733 Vika
0121 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

ILU

98/541 FM GRo

28.05.2001

Kommunal Landspensjonskasse – vilkår for konsesjon og dispensasjoner i lys av helsereformen

Vi viser til brev fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til Finansdepartementet av 22. februar 2001, Finansdepartementets brev til Kredittilsynet av 2. mars 2001 og Kredittilsynets tilråding av 29. mars 2001, jf. vedlegg.

Departementet ga ved brev 17. april 1990 KLP dispensasjon fra forsikringsvirksomhetsloven §§ 5-1 (styre) og 5-4 (representantskap). Etter at KLP endret sitt styringssystem gjennom vedtektsendringer som ble godkjent av Kredittilsynet 1. november 1999, har dispensasjonen ikke lenger betydning. På denne bakgrunn trekker departementet tilbake nevnte dispensasjon. Departementet frafaller samtidig konsesjonsvilkår a) og b) i departementets brev 8. mai 1998. Endringene er i samsvar med Kredittilsynets tilråding.

Finansdepartementet legger til grunn at det skal foretas videre utredninger vedrørende organiseringen av pensjonsordninger for helseforetak. Departementet mener det er hensiktsmessig at KLP i første omgang inntil videre gis adgang til fortsatt å ha pensjonsordning i fellesordningene for sykehus og helseinstitusjoner for øvrig som omfattes av statens overtakelse av spesialisthelsetjenesten.

KLPs vilkår for konsesjon og øvrige dispensasjoner vil inntil videre lyde:

Som medlemmer i KLPs fellesordninger kan bare opptas forsikringstakere som er kommuner, fylkeskommuner eller helseforetak eller som er foretak, selvstendige virksomheter, institusjoner eller organisasjoner der kommuner, fylkeskommuner eller helseforetak har en majoritetsinteresse. Med majoritetsinteresse menes mer enn 50 prosent av både eierandelene og stemmerettighetene, eller tilsvarende interesse i forhold til foretakets, virksomhetens, institusjonens eller organisasjonens formål.

Departementet vil presisere at den midlertidige konsesjonsutvidelsen også gjelder pensjonsordning for de ansatte i de private sykehus/helseinstitusjoner som er omfattet av helsereformen, dvs. private institusjoner som i dag omfattes av fylkeskommunenes helseplaner og der staten har til hensikt å overta driftsavtaler mv.

Departementet mener at en bør komme tilbake til spørsmålet om en eventuell permanent løsning når organiseringen av pensjonsordninger i helsesektoren er ferdig utredet. En varig endring i KLPs konsesjonsvilkår må baseres på en helhetlig vurdering av KLPs virksomhet og tidligere gitte dispensasjoner fra forsikringsvirksomhetsloven knyttet til premieberetningene i KLP, samt avklaringen av pensjonsspørsmål knyttet til helseforetakene.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
rådgiver

Vedlegg

Gjenpart:

Kredittilsynet
Sosial- og helsedepartementet

VEDLEGG