Landkreditt - omgjøring av vedtak - etablering av forretningsbank

Landkreditt
Postboks 1824 Vika
0123 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

01/2657 FM CBe

7.12.2001

Landkreditt – etablering av forretningsbank – omgjøring av vedtak

 1. Det vises til Finansdepartementets brev 18. oktober 2001, Deres søknad med vedlegg i brev 29. mars 2001 og klage over Finansdepartementets vedtak i brev 7. november 2001.

  Det vises videre til at Finansdepartementet i brev 23. november 2001 oppnevnte en ekspertgruppe som skal evaluere norske regler om eierskap i finansinstitusjoner. Ekspertgruppen skal bl.a. vurdere om eierbegrensningsreglene i noen grad bør endres eller utdypes/nyanseres. En slik vurdering skal inneholde en evaluering av hvilke offentlige hensyn en bør søke å ivareta gjennom eierskapskontroll, og forslag til hvordan slike offentlige hensyn vil kunne ivaretas i lovverket

  I lys av dette har Finansdepartementet underlagt saken fornyet behandling, og har etter en konkret vurdering funnet å kunne omgjøre sitt vedtak av 18. oktober 2001 ved å gi en midlertidig dispensasjon fra eierbegrensningsreglene, jf. forvaltningsloven § 33.
 2. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansvl.) § 2-2 annet ledd nr. 11 gir Finansdepartementet dispensasjon fra eierbegrensningsreglene i lovens § 2-2 første ledd første punktum slik at foreningen Landkreditt kan eie Landkreditt Bank AS gjennom holdingselskapet Centralkassen for Bøndernes Driftskreditt AS. Dispensasjonen gjelder til og med 31. desember 2003. Samtidig godkjenner Finansdepartementet konsernstrukturen med hjemmel i finansvl. § 2a-6 annet ledd.

  Det gjelder følgende vilkår for dispensasjonen og godkjennelsen av konsernstrukturen:

  - Innen 1. august 2003 må Landkreditt ha søkt om å omstrukturere konsernet i tråd med de hovedregler for eierforhold og finanskonsern som gjelder på det tidspunkt, jf. finansvl. kap.2 og kap. 2a.

  - Landkreditt Bank AS` forvaltningskapital må ikke overstige 50% av Landkreditts forvaltningskapital (inkludert Landkreditts aksjer i holdingselskapet). Bankens egenkapital (kjernekapital) må heller ikke overstige 50% av kredittforeningens egenkapital.

  - Landkreditts engasjement med Landkreditt Bank AS kan ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn 25 prosent av egenkapitalen i Landkreditt, (aksjekapitalen i Landkreditt Bank AS medregnet). Kredittilsynet kan gi samtykke til at engasjementet overstiger denne grensen.
 3. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsforetak og finansinstitusjoner § 2a-3 annet ledd gis Landkreditt Bolig AS tillatelse til å erverve virksomheten i Centralkassen for Bøndernes Driftskreditt AS.
 4. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsforetak og finansinstitusjoner § 2a-3 første ledd gis Centralkassen for Bøndernes Driftskreditt AS tillatelse til å være morselskap i delkonsern, jf. finansvl. § 2a-2 bokstav d).
 5. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsforetak og finansinstitusjoner § 2a-12 første ledd gis Centralkassen for Bøndernes Driftskreditt AS tillatelse til å øke aksjekapitalen fra 50 millioner kroner til 200 millioner kroner.
 6. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsforetak og finansinstitusjoner § 2a-3 annet ledd gis Centralkassen for Bøndernes Driftskreditt AS tillatelse til å erverve aksjene i Landkreditt Bolig AS.
 7. Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 8 første ledd første punktum gis Landkreditt Bolig AS tillatelse til å drive virksomhet som forretningsbank. Aksjekapitalen skal være minst 200 millioner kroner og fullt innbetalt.

  Bankvirksomheten skal ikke starte opp før:

  - Kredittilsynet har godkjent vedtektene for banken (Landkreditt Bank AS)

  - Kredittilsynet har vurdert hvorvidt styremedlemmene i banken tilfredsstiller de egnethetskravene som følger av forretningsbankloven § 8a annet ledd.
 8. Før ovennevnte tillatelser tas i bruk skal Kredittilsynet ha mottatt en oversikt over hvilke beslutninger som er fattet i de ulike foretakenes organer knyttet til de forhold som omfattes av dette vedtaket. Kopi av protokoller eller utdrag av protokoller som viser at nødvendige beslutninger er fattet med tilstrekkelig flertall skal vedlegges.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
underdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet

VEDLEGG