Foreningen Landkreditt gis tillatelse til å eie Landkreditt Bank AS

Landkreditt
Postboks 1824 Vika
0123 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

OMN/IN

01/2657 FM Gry

22.10.2004

Søknad om tillatelse til å eie Landkreditt Bank AS

Vi viser til Deres søknad 26. mars 2004 om tillatelse til å eie Landkreditt Bank AS 100 %. Vi viser også til Kredittilsynets oversendelse 25. mai 2004, samt Deres brev 28. juli 2004 og Kredittilsynets brev 24. august 2004.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2, jf. kgl.res. 20. juni 2003 og forskrift 18. desember 2003 nr. 1639 § 1 gir Finansdepartementet tillatelse til at foreningen Landkreditt eier Landkreditt Bank AS gjennom holdingselskapet Centralkassen for Bøndernes Driftskreditt AS. Finansdepartementet godkjenner samtidig konsernstrukturen med hjemmel i finansvl. § 2a-6 annet ledd. Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • Landkreditt Bank AS’ forvaltningskapital må ikke på noe tidspunkt overstige 50 % av Landkreditts forvaltningskapital (inkludert Landkreditts aksjer i holdingselskapet). Bankens egenkapital må heller ikke overstige 50 % av kredittforeningens egenkapital.
  • Landkreditts engasjement med Landkreditt Bank AS kan ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn 25 prosent av egenkapitalen i Landkreditt (aksjekapitalen i Landkredit Bank AS medregnet). Kredittilsynet kan gi samtykke til at engasjementet kortvarig overstiger denne grensen.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet