Brev til Lindorff Holding AS

Konsesjon til å drive som finansieringsforetak

Lindorff Holding AS
Postboks 283 Skøyen
0213 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

00/1654 FM KTN

19.12.2000

Søknad om konsesjon som finansieringsforetak

Det vises til søknad i brev 21. september 2000 fra Lindorff Holding AS til Finansdepartementet og til Kredittilsynets tilråding i brev 21. november 2000 til Finansdepartementet. På grunnlag av de opplysninger som er gitt gir Finansdepartementet følgende tillatelser:

1.
Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 første ledd, jf. kgl.res. 6. desember 1991, gis det tillatelse for Lindorff Holding AS til å være morselskap i finanskonsern, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-2 d).

2.
Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 annet ledd, jf, kgl.res. 6. desember 1991 gis det tillatelse til at Lindorff Holding AS kan eie 100 prosent av aksjene i Lindorff Capital AS.

3.
Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 første ledd første punktum, jf. kgl.res. 10. juni 1988, gis Lindorff Capital AS tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet.

4.
Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 3-10 første ledd annet punktum, jf. kgl.res. 15. juni 1990, samtykker Finansdepartementet i at Lindorff Capital AS frem til ordinær generalforsamling våren 2003 har et representantskap på minimum seks medlemmer.

5.
Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 annet ledd første punktum, jf. kgl.res. 6. desember 1991, godkjenner Finansdepartementet konsernstrukturen.

Tillatelsene bortfaller hvis de ikke er tatt i bruk innen ett år fra datoen på dette brev. Tillatelsene er gitt på følgende vilkår:

1.
Lindorff Capital AS må forhøye aksjekapitalen til NOK 50 mill. slik som det er lagt opp til i søknaden

2.
Lindorff Capital AS må vedta nye vedtekter og det må søkes om Kredittilsynets godkjennelse av disse i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 femte ledd.

3.
Lindorff Capital AS dokumenter overfor Kredittilsynet at det ikke foreligger forhold som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 tredje ledd nr. 1 til 3.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet

VEDLEGG