Brev til NSB BA

Konsesjonsbrev - Tillatelse til etablering av forsikringsselskapet NSB Forsikring AS

NSB BA
0048 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

01/960 K 10

01/555 FM TMo

30.08.2001

TILLATELSE TIL ETABLERING AV FORSIKRINGSSELSKAPET NSB FORSIKRING AS

Det vises til Deres brev 30. januar 2001, der det søkes om tillatelse til å etablere NSB Forsikring AS, samt til Kredittilsynets tilrådning 28. juni 2001 og til øvrig korrespondanse.

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-1, jf. Kongelig resolusjon 25. august 1989 nr. 825, NSB Forsikring AS tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet og gjenforsikring innen all skadeforsikring unntatt klasse 14 kredittforsikring og klasse 15 kausjonsforsikring, jf. forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling (klasseforskriften) § 3 bokstav h.

I medhold av forsikringsvirksomhetsloven § 2-1 tredje ledd begrenses tillatelsen til å gjelde tegning av forsikring og gjenforsikring for selskaper hvor NSB BA direkte eller indirekte har en eierandel på minst 50 prosent eller kontrollerer en tilsvarende andel av stemmene på generalforsamlingen eller har rett til å utpeke et flertall av styremedlemmene, sml. aksjeloven § 1-3.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 annet ledd nr. 11 gjør Finansdepartementet unntak fra eierbegrensningsregelen i § 2-2 første ledd slik at NSB BA kan eie 100 prosent av aksjene i NSB Forsikring AS.

Det forutsettes at selskapets daglige leder er ansatt i selskapet og at flertallet av kontrollkomiteens medlemmer består av konsern - eksterne personer.

Det settes om vilkår at tillatelsen ikke kan tas i bruk før Kredittilsynet har tatt stilling til om selskapets styremedlemmer og administrerende direktør anses som egnet i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 2-1 nr. 3.

Departementet gjør oppmerksom på at før NSB Forsikring AS kan overta gjenforsikringer innenfor livsforsikring som kan overtas av skadeforsikringsselskap etter klasseforskriften § 8, må det innhentes samtykke fra Kredittilsynet, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 1-2 tredje ledd. Departementet legger i denne sammenheng til grunn at det poliseutstedende selskap i tråd med praksis må være ansvarlig overfor forsikringstaker for hele forsikringsbeløpet.

Departementet viser for øvrig til at selskapets vedtekter, samt juridisk kyndig medlem av kontrollkomiteen og ansvarshavende aktuar skal godkjennes av Kredittilsynet, jf. forsikringsvirksomhetsloven §§ 3-2, 5-5 og 8-7.

Med hilsen

Tore Mydske e.f.
underdirektør

Torjus Moe
førstekonsulent

Gjenpart:

Kredittilsynet

VEDLEGG