Brev til Simonsen Føyen Advokatfirma DA

Konsesjonsbrev - Bluewater Insurance ASA. Tillatelse til å drive sjø- og transportforsikring

Simonsen Føyen Advokatfirma DA
Jørgen Stang Heffermehl
Postboks 6641 St. Olavs pl.
0129 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

01/2055 FM HD

30.08.2001

Bluewater Insurance ASA – søknad om konsesjon for nytt forsikringsselskap

Det vises til søknad 4. mai 2001 med supplerende opplysninger i brev 13. juni 2001 og i brev 21. august 2001, samt til Kredittilsynets tilråding 25. juni 2001.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 2-1 første ledd, jf. kgl.res. 25. august 1989 nr. 825, gir Finansdepartementet Bluewater Insurance ASA tillatelse til å drive sjø- og transportforsikring, jf. forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 3 bokstav c.

Før forsikringsvirksomheten starter skal følgende vilkår være oppfylte:

  • Bluewater Insurance ASA skal være etablert slik beskrevet i brev 21. august 2001.
  • Den tegnede aksjekapitalen, minimum NOK 150 millioner, skal være fullt innbetalt.
  • Vedtektene til Bluewater Insurance ASA skal være godkjent av Kredittilsynet.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
underdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet

VEDLEGG