Brev til Sparebank 1 Gruppen

Tillatelse til erver av aksjer i Vår Gruppen ASA og integrering av Vår Gruppen ASA i Sparebank 1 Gruppen AS

Sparebank 1 Gruppen AS
Postboks 1333 Vika
0112 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

00/594 FM TMo

13.6.2000

Tillatelse til erverv av aksjer i Vår Gruppen ASA og integrering av Vår Gruppen ASA i Sparebank 1 Gruppen AS

Det vises til Deres søknad datert 24. januar 2000 og til Kredittilsynets tilrådning datert 16. mars 2000.

1.
Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 annet ledd gis det tillatelse til at Sparebank 1 Gruppen AS kan eie 100% av aksjene i Vår Gruppen ASA. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 annet ledd nr. 11 gjøres det unntak fra første ledd slik at Sparebank 1 Gruppen AS kan eie 100% av aksjene i Vår Gruppen ASA.

2.
Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 annet ledd nr. 11, gis det unntak fra eierbegrensningsreglene i Sparebank 1 Gruppen AS slik at følgende institusjoner og organisasjoner kan eie Sparebank 1 Gruppen:

  • Sparebanken Midt-Norge (13%)
  • Sparebanken Nord-Norge (13%)
  • Sparebanken Vest (13%)
  • Sparebanken Rogaland (13%)
  • Samarbeidende Sparebanker AS (13%)
  • FöreningsSparbanken AB (publ) (25%)
  • Landsorganisasjonen i Norge ("LO")/LO tilknyttede forbund (10%)

3.
Det stilles følgende vilkår for konsesjonen:

  • aksjonærer som eventuelt ikke har akseptert det frivillige tilbudet fra Sparebank 1 Gruppen AS må tvangsinnløses iht. lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 25 innen tre måneder etter at tillatelsen ble gitt.
  • Vår Bank AS må velge sin portefølje utenfor Oslo og Akershus som angitt i søknaden. De sparebanker som eier Sparebank 1 Gruppen får midlertidig tillatelse til å opprettholde sin virksomhet/portefølje i Oslo og Akershus. Etter to år må det søkes på nytt om tillatelse til å opprettholde sin virksomhet som nevnt etter de regler som måtte gjelde på det tidspunkt mht. adgang til å ha flere banker i samme konsern/gruppe.

Departementet forutsetter videre at delegasjonsvedtaket av 17. mars 1998 med de prinsipper og forutsetninger for delegasjon som ble lagt til grunn bl.a. i departementets brev av 24. november 1989 videreføres også i den senere integrasjonsprosess.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet

VEDLEGG