Brev til Sparebank 1 Gruppen

Erverv av aksjer i Vår Gruppen ASA og integrering av Vår Gruppen ASA i Sparebank 1 Gruppen AS

Sparebank 1 Gruppen
Postboks 1333 Vika
0112 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

00/594 FM EGR

28.6.2000

Erverv av aksjer i Vår Gruppen ASA og integrering av Vår Gruppen ASA i Sparebank 1 Gruppen AS

Det vises til departementets brev av 13. juni 2000 med tillatelse til erverv av aksjer i Vår Gruppen ASA mv., møte med representanter for Sparebank 1 Gruppen AS 22. juni 2000, og brev fra Sparebank 1 Gruppen AS 22. juni 2000.

Sparebank 1 Gruppen AS viser i brevet til at de sparebankene som eier Sparebank 1 Gruppen AS ikke står i konsernforhold til denne. Videre anføres det at vilkåret om at tillatelse til å opprettholde virksomhet/portefølje i Oslo og Akershus for disse banker skal være midlertidig, oppfattes som problematisk og kan ha konsekvenser for gjennomføringen av det omsøkte ervervet.

Departementet viser til at da Sparebank 1 Gruppen AS ble dannet, ble det samtidig gitt dispensasjon fra eierbegrensningsreglene for de bankene som eier denne direkte og indirekte.

I en drøftelse av eierbegrensningsreglene i Innst.O. nr. 8 (1991-92) viste flertallet i Finanskomiteen "til at eierbegrensningen på 100 pst. medfører at flere sparebanker ikke kan samarbeide om å opprette finanskonsern." Videre refererte komiteen et svarbrev til komiteen hvor finansministeren skrev at "det kan imidlertid ikke fullstendig utelukkes at det i særlige tilfeller kan være grunn til å akseptere at mindre sparebanker går sammen om å danne et forsikringsselskap. Dispensasjonshjemmelen i § 2-2 annet ledd nr. 7 vil i såfall kunne benyttes."

Begrunnelsen for dispensasjonen som ble gitt da Sparebank 1 Gruppen ble dannet var, i tråd med dette, delvis at eierbankene skulle få mulighet til å samarbeide om utvikling av andre produkter enn bankprodukter.

Dispensasjonen ble blant annet gitt på grunnlag av opplysninger i søknaden av 22. november 1995. I søknaden (side 5) er det opplyst at "Ved oppstart av samarbeidet er det aktuelt med produktselskaper innenfor områdene livsforsikring, skadeforsikring og fondsforvaltning". Det er i søknaden også vist til rammeavtalen med vedlegg. I Rammeavtalens vedlegg 2 heter det blant annet at "De i første rekke aktuelle områder er forsikring (liv og skade), fondsforfaltning og kortselskap".

Etter departementets syn fremgår det klart av sakens historie og utvikling at det har vært en viss adgang til å få dispensasjon fra eierbegrensningsreglene for å få etablere selskaper som yter andre typer tjenester enn de tjenestene eierne yter. Dette er ansett å være egnet til å utvikle tilbudet av finansielle produkter og styrke eierbankenes konkurransedyktighet i de respektive regioner. Det er denne dispensasjonsmuligheten som har vært benyttet for Sparebank 1 Gruppen.

Sparebank 1 Gruppens overtakelse av Vår Bank, som yter samme type tjeneste som de banker som direkte og indirekte eier Sparebank 1 Gruppen, er prinsipielt sett noe annet enn at eier-bankene har dispensasjon fra eierbegrensningsreglene for å eie selskaper som yter forsikrings- og fondstjenester.

Stortinget har hittil lagt vekt på at det skal føres en restriktiv linje mht. å gi henholdsvis dispensasjon eller konsesjon til å drive bankvirksomhet i flere juridiske enheter i samme konsern, jf. Innst.S. nr. 213 (1993-94) s. 29. Departementets praksis ble noe lempet etter at det i Banklovkommisjonens fjerde utredning, NOU 1998:14, ble foreslått adgang til at en særskilt avgrenset del av virksomheten skal kunne drives i eget foretak. Storebrand ASA fikk i juli 1999 midlertidig tillatelse til å eie Finansbanken, under forutsetning om at de etter to år søkte på ny etter de regler som da gjelder om adgang til å ha to banker i samme konsern.

Som opplyst i møtet har departementet i den foreliggende saken lagt vekt på både den nærhet til konserndannelser som ligger til grunn for dispensasjonen fra de generelle eierbegrensningsreglene for eierne av Sparebank 1 Gruppen AS, og Stortingets forutsetning om restriktiv praksis mht. adgang til å drive bankvirksomhet i flere juridiske enheter i samme konsern.

Ut fra dette er det utformet et vilkår om at tillatelsen, i den grad den åpner for parallell virksomhet fra hhv. de bankene som direkte og indirekte eier Sparebank 1 Gruppen AS og Vår Bank AS i det geografiske området Oslo og Akershus, er midlertidig. Det vises i denne sammenheng til at søker selv har opplyst at Vår Bank AS skal selge sin virksomhet utenfor Oslo og Akershus. I Kredittilsynets tilrådning 16. mars er begrepet "portefølje" brukt på samme måte som begrepet "virksomhet" er brukt i søknaden.

På møtet ble det reist spørsmål om den nærmere forståelsen av vilkårets ordlyd, jf. "virksomhet/portefølje". Det er i denne sammenheng vist til at de bankene som eier Sparebank 1 Gruppen AS (direkte eller indirekte) i noen grad kan ha utlån til personer bosatt i dette området, og at enkelte av eierbankene har eller har planlagt filial i området.

Departementet vil for det første peke på at vilkåret i tillatelsen ikke vil sperre for slik virksomhet nå. Det kan imidlertid nå ikke helt utelukkes at det i fremtiden vil kunne komme regler som legger begrensninger på muligheten for at flere banker sammen får dispensasjon fra eierbegrensningsreglene for å eie en bank som driver virksomhet i samme geografiske område som eierbankene. Slike regler vil eventuelt måtte vurderes i forbindelse med regler om adgangen til å drive virksomhet av samme type i forskjellige juridiske enheter innen et konsern. Vilkåret tar høyde for dette. Det vises igjen til uttalelsene i Innst.S. nr. 213 (1993-94) side 29, samt nærheten til konserndannelse som ligger til grunn for dispensasjonen fra eierbegrensningsreglene for eierne av Sparebank 1 Gruppen.

For det andre vil departementet når det gjelder den nærmere forståelsen av vilkåret "midlertidig tillatelse til å opprettholde sin virksomhet/portefølje i Oslo og Akershus"

  1. legge til grunn at det bare er vesentlige endringer i forholdet til nåværende virksomhets karakter og omfang som det ikke er adgang til
  2. legge til grunn at det ikke vil være i strid med vilkåret å etablere kundeforhold med fysiske og juridiske personer i Oslo og Akershus i den utstrekning disse selv tar kontakt med vedkommende bank, eller beholde kundeforhold med fysiske eller juridiske personer som flytter til Oslo og Akershus

På møtet ble det også fra Sparebank 1 Gruppens side vist til at det særlig er begrepet "portefølje" som har skapt usikkerhet mht. forståelsen av rekkevidden av vilkåret. Departementet endrer på denne bakgrunn vilkåret slik at "portefølje" tas ut.

Pkt. 3 i brev 13. juni 2000 til Sparebank 1 Gruppen AS skal lyde:

"3

Det stilles følgende vilkår for konsesjonen:

  • aksjonærer som eventuelt ikke har akseptert det frivillige tilbudet fra Sparebank 1 Gruppen AS må tvangsinnløses iht. lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 25 innen tre måneder etter at tillatelsen ble gitt.
  • Vår Bank AS må selge sin portefølje utenfor Oslo og Akershus som angitt i søknaden. De sparebanker som eier Sparebank 1 Gruppen får midlertidig tillatelse til å opprettholde sin virksomhet i Oslo og Akershus. Etter to år må det søkes på nytt om tillatelse til å opprettholde sin virksomhet som nevnt etter de regler som måtte gjelde på det tidspunkt mht. adgang til å ha flere banker i samme konsern/gruppe.

Departementet forutsetter videre at delegasjonsvedtaket av 17. mars 1998 med de prinsipper og forutsetninger for delegasjon som ble lagt til grunn bl.a. i departementets brev av 24. november 1989 videreføres også i den senere integrasjonsprosess."

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:Kredittilsynet

VEDLEGG