Brev til SpareBank1 Gruppen AS

Konsesjonsbrev - om dispensasjon fra eierbegrensningsreglene og godkjennelse av endring av konsernstruktur

SpareBank1 Gruppen AS
Postboks 1333 Vika
0112 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

00/532 FM HKN

28.4.2000

SpareBank 1 Gruppen AS - søknad om dispensasjon fra eierbegrensningsreglene og godkjennelse av endring i konsernstruktur

Det vises til brev 27. januar 2000 fra SpareBank 1 Gruppen AS hvor det søkes om unntak fra eierbegrensningsreglene i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finans-institusjoner (finansvl) § 2-2 første ledd, jf § 2-2 annet ledd nr. 9, slik at SpareBank 1 Gruppen AS kan eie 65 % av aksjene i SpareBank 1 Kredittkort AS. Kredittilsynet tilrår i brev 4. februar 2000 til Finansdepartementet at departementet med hjemmel i finansvl § 2-2 annet ledd nr. 9 innvilger søknaden fra SpareBank 1 Gruppen AS om samtykke til reduksjon av eierandelen i SpareBank 1 Kredittkort AS fra 100 til 65 prosent, og godkjenner endringen av organiseringen av finanskonsernet SpareBank 1 Gruppen AS som følge av nevnte tillatelse, jf finansvl § 2a-6 annet ledd og § 2a-7, jf kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782.

Med hjemmel i finansvl § 2-2 annet ledd nr. 11, jf kgl. res. 15. juni 1990 nr. 453, gjør Finansdepartementet unntak fra eierbegrensningsreglene i finansvl § 2-2 første ledd slik at SpareBank 1 Gruppen AS kan eie 65 prosent av aksjene i SpareBank 1 Kredittkort AS.

Med hjemmel i finansvl § 2a-7 annet ledd, jf kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782, godkjenner Finansdepartementet endringen i organiseringen av finanskonsernet SpareBank 1 Gruppen AS som følge av ovennevnte unntak fra eierbegrensningsreglene.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet

VEDLEGG