Brev til Storebrand ASA

Finansbanken ASA - erverv av Den Københavnske Bank A/S

Storebrand ASA
Postboks 1380 Vika
0114 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

kons.jur.sb9

00/3258 FM AAL

30.8.2000

Finansbanken ASA – erverv av Den Københavnske Bank A/S

Det vises til Deres brev 30. mai 2000 og Kredittilsynets tilråding 14. juli 2000.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 fjerde ledd, jf. kongelig resolusjon 6. desember 1991 nr. 782, gis Finansbanken ASA tillatelse til å erverve 100 prosent av aksjene i Den Københavnske Bank A/S.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 annet ledd, jf. kongelig resolusjon 6. desember 1991 nr. 782, godkjennes den organisering av Storebrand-konsernet og Finansbanken delkonsern som følger av at Den Københavnske Bank A/S blir et heleiet datterselskap av Finansbanken ASA.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet

VEDLEGG