Brev til Thommessen Krefting Greve Lund AS

Vedr. Skandia-konsernet og Vesta-konsernet. Søknad om tillatelse til å ha datterselskap i Norge og godkjennelse av konsernstruktur mv.

Thommessen Krefting Greve Lund AS
Postboks 1484 Vika
0116 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

BRMO-94BM006D

99/4555 FM HKN

25.2.2000

Skandia-konsernet og Vesta-konsernet - søknad om tillatelse til å ha datterselskap i Norge og godkjennelse av konsernstruktur mv.

Det vises til Deres søknad 26. mai 1999, hvor De på vegne av Vesta Forsikring AS og selskaper i Skandia-konsernet søker om godkjennelse av fisjon og endring i konsern-strukturen i Vesta-konsernet. Det vises videre til Kredittilsynets tilråding i brev til Finansdepartementet 13. september 1999 og til øvrig korrespondanse i saken, herunder Finansdepartementets brev 23. desember 1999, brev fra Vesta 17. desember, 20. desember, 22. desember 1999, 3. januar 2000 og 20. januar 2000, samt tilråding fra Kredittilsynet 20. desember 1999.

På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i saken gir Finansdepartementet følgende tillatelser:

1.
Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 annet ledd nr. 6, jf. kgl. res. 7. mai 1999 nr. 434, gir Finansdepartementet tillatelse til at Skandia AFS Nordic Holding AB kan erverve aksjene i Skandia LTS Norge Holding AS, som eier aksjene i Vesta Liv Holding AS og som igjen eier aksjene i Vesta Liv AS.

2.
Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 annet ledd nr. 6, jf. kgl. res. 7. mai 1999 nr. 434, gir Finansdepartementet tillatelse til at Skandia Kapitalförvaltning Holding AB kan erverve aksjene i Skandia Asset Management Norge Holding AS, som eier aksjene i Vesta Forvaltning AS.

3.
Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 3-6 tredje ledd, bokstav b, jf. kgl. res. 15. juni 1990 nr 453 og § 2-2 annet ledd nr. 6, jf kgl. res. 7. mai 1999 nr. 434, gir Finansdepartementet tillatelse til at SkandiaBanken AB kan erverve aksjene i Vesta Finans Holding AS, som eier aksjene i Vesta Finans AS.

4.
Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 3-6, jf. kgl. res. 25. august 1989 nr. 825, gir Finansdepartementet tillatelse til at if… Skadeförsäkring AB kan erverve aksjene i Vesta Reinsurance Company Limited AS.

5.
Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 3-6, jf. kgl. res. 25. august 1989 nr. 825, gir Finansdepartementet tillatelse til at Vesta Forsikring AS kan avhende porteføljen i divisjon Marine & Energy, herunder organisasjonen og retten til å fornye porteføljen, til if…Skadeförsäkring AB.

6.
Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-6 annet ledd og § 2a-7, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782, godkjenner Finans-departementet de endringer i organiseringen av Vesta-konsernet som følger av ovennevnte tillatelser og ved konsernets avhendelse av aksjene i Skandia Marine Insurance Company Limited, Skandia Insurance Services Limited og SAFIR Reporting Systems AS.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet

VEDLEGG