Vesta Forsikring AS får tillatelse til å fusjonere med Vesta Garanti AS

Søknad om konsesjon for fusjon mellom Vesta Forsikring AS og Vesta Garanti AS


Vesta Forsikring AS
0283 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

03/3040 FM EDK

11.11.2003

Søknad om konsesjon for fusjon mellom Vesta Forsikring AS og Vesta Garanti AS

Det vises til søknaden ved brev 27. juni 2003 fra Vesta Forsikring AS til Kredittilsynet og Kredittilsynets tilråding i saken ved brev 25. september 2003 (kopi vedlagt).

Finansdepartementet gir i medhold av lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 3-6 første ledd tillatelse til at Vesta Forsikring AS som overtagende selskap fusjonerer med datterselskapet Vesta Garanti AS. I medhold av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-7 annet ledd godkjennes den endringen av konsernstrukturen som fusjonen medfører.

Etter forsikringsvirksomhetsloven § 1-2 tredje ledd kan skadeforsikringsselskaper bare overta forsikringer som ikke er livsforsikringer eller kredittforsikringer. Den omsøkte fusjonen vil innebære at skadeforsikringsselskapet Vesta Forsikring AS vil overta kredittforsikring. Fusjon fordrer at Vesta Forsikring AS får dispensasjon fra dette kravet i medhold av forsikringsvirksomhetsloven § 13-8 tredje ledd. Finansdepartementet legger vekt på opplysningene om at kredittforsikringsporteføljen i Vesta Garanti AS og garantiansvaret knyttet til den er lite og avtagende og at søker skal avvikle kredittforsikringsvirksomheten. Departementet anser at hensynet til en forenklet konsernstruktur da kan tillegges større vekt. Departementet legger videre vekt på Kredittilsynets vurdering av at en fusjon vil være ubetenkelig. Departementet legger til grunn at disse forholdene utgjør særlige hensyn som nevnt i forsikringsvirksomhets­loven § 13-8 tredje ledd. I medhold av forsikringsvirksomhetsloven § 13-8 tredje ledd og delegasjon ved kgl.res. 25. august 1989 nr. 825, unntar Finansdepartementet etter dette, Vesta Forsikring AS fra kravet i forsikringsvirksomhetsloven § 1-2 om separasjon av skadeforsikring og kredittforsikring slik at selskapet kan overta kredittforsikringsporteføljen til Vesta Garanti AS. Det forutsettes at det verken før eller etter fusjonen blir tegnet ny eller utvidet kredittforsikring og at kredittforsikrings­porteføljen i det vesentlige er avviklet 1. april 2004.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Kopi:

Kredittilsynet
Norges Bank