Brødrene Bakken AS

Vi viser til søknad datert 25. januar 2011 samt brev mottatt 24. februar 2011 hvor det søkes om dispensasjon fra aksjeloven § 8-10 i forbindelse med erverv av aksjer i Brødrene Bakken AS. Sikkerhet for ervervet skal stilles i pant fiskefartøy.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at det kan innvilges dispensasjon etter aksjeloven § 8-10 andre ledd. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Støttfjord Holding AS ønsker å bruke Brødrene Bakken AS’ midler (et fiskefartøy) som sikkerhet for lån som tas opp for kjøp av målselskapet. Aksjeervervet er en del av et planlagt generasjonsskifte i målselskapet.

Aksjeloven § 8-10 første ledd setter et generelt forbud mot at et selskap kan stille sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet.

Forskrift 30. november 2007 nr. 1336 om unntak fra aksjeloven § 8-10 og allmenn­aksjeloven § 8-10 oppstiller et generelt unntak fra dette forbudet i saker der visse vilkår er oppfylt. Brødrene Bakken AS har ti ansatte, og forskrift om unntak fra aksjeloven § 8-10 kommer ikke til anvendelse i dette tilfellet. Søknaden må derfor vurderes ut fra departementets adgang til å gi dispensasjon ved enkeltvedtak jf. aksjeloven § 8-10 andre ledd.

Hensynene bak forbudet i aksjeloven er først og fremst å ivareta aksjonær- og kreditorinteressene, ved at selskapet ikke svekkes økonomisk ved transaksjonen. Videre ivaretas hensynet til arbeidstakere og andre interessenter. Forarbeidene til aksjeloven tilsier at dispensasjon kan gis dersom transaksjonene har en fornuftig og forretningsmessig begrunnelse og ikke strider mot hensynene bak forbudet i § 8-10.

Søker begrunner behovet for å bruke fiskefartøyet som sikkerhet med at det er en nødvendig forutsetning for at den planlagte prosessen skal kunne gjennomføres og for videre drift av selskapet som en familiebedrift. Departementet har i vurderingen lagt vekt på at transaksjonen sikrer videre drift av familieselskapet og at Brødrene Bakken AS har solid økonomi. Departementet har også lagt vekt på at disposisjonen er forretningsmessig begrunnet på normale kommersielle vilkår.

Ervervet er først og fremst begrunnet i generasjonsskiftet og den medfølgende omstruktureringen som pågår i målselskapet. Selv om forskriften ikke kommer til anvendelse, er flere av forskriftens krav til selskap og målselskap oppfylt:

  • Selskapet er et aksjeselskap.
  • Selskapet skal etter transaksjonen eie 100 % av målselskapet.
  • Ervervet er inngått på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.
  • En naturlig forretningsmessig begrunnelse ligger til grunn for sikkerhetsstillelsen.
  • Målselskapet er et aksjeselskap.

Departementet har gitt flere dispensasjoner der selskaper kan stille sikkerhet med sikte på å finansiere et eierskifte for å løse samarbeidsproblemer mellom eierne. I denne saken er situasjonen at to av eierne har sluttet å drive aktivt fiske, og selv om det ikke er direkte sammenlignbart, må det anses som en lignende situasjon. Det er bare sønnen som ønsker å drive fiske. Departementet legger vekt på at utløsningen av onkelen og søsteren dermed vil gi mer ryddige eierforhold og åpne for en styrking av styret. 

I generasjonsskifter er kjøper og selger ikke uavhengige selskaper. Det er praksis i departementet for å gi dispensasjon ved generasjonsskifter, og i disse sakene er forholdet mellom selskapet og målselskapet naturlig tettere enn normalt.

Departementet avslår normalt dispensasjon til eiendomsselskaper der det er ansatte ut over daglig leder. I andre typer selskaper enn eiendomsselskaper har departementet gitt dispensasjon med den begrunnelse at transaksjonen vil styrke virksomheten og dermed også arbeidsplassene.

De ti ansatte i målselskapet mottar ifølge regnskapet utelukkende mannskapslott. Mannskapslotten er nettoutbyttet av fangsten etter fradrag for felleutgifter og deles ut til mannskap som deltar i fangsten. Det er ikke opplyst i regnskapet at de ansatte mottar hyre (lønn). Fiskere som ikke får oppdrag, har krav på dagpenger, ifølge Lignings-ABC 2010/2011. Ifølge Fiskeri- og kystdepartementet har ikke fiskeri­bedriften noe ansvar for mannskapet i den grad de ikke deltar på fangsten. Ansettelses­forholdet til mannskap skiller seg altså fra et normalt ansettelsesforhold ved at selskapet ikke har forpliktelser overfor dem i en eventuell konkurssituasjon.

Sikkerhet i form av pant i skip er gitt av departementet tidligere, idet dette er vanlig sikkerhet ved skipsfinansiering. Brødrene Bakken AS, har i tillegg til skipet også andre aktiva, stort sett fiskerettigheter. Disse følger imidlertid skipet, og kan ikke brukes om sikkerhet for lån. I målselskapet er dermed fiskefartøyet det eneste naturlige panteobjektet.

Brødrene Bakken AS låner ved ervervet 15 mill. kroner av Innovasjon Norge. Ifølge regnskapet for 2009 har målselskapet 13 mill. i egenkapital og 28 mill. i gjeld til kredittinstitusjoner ut over det nye lånet som er planlagt. Långiver skriver i en e-post at selskapets økonomiske situasjon er så god at det kan ”med tilfredsstillende margin betjene en pantegjeld på 40 mill. kroner, og det har også likviditet til i flere år å kunne håndtere betydelig forverrede rammebetingelser”.

Innovasjon Norge skriver også at Brødrene Bakken AS er et meget solid og likvid fiskebåtrederi. Bokført egenkapital pr. 31.12.2009 var 15 194 000 kroner. Det er betydelige tilleggsverdier i anleggsmidler, hovedsakelig relatert til fiskerettigheter. Bokført verdi av anleggsmidler pr. 31.12.2009 var 30,4 mill. kroner.

Det fremkommer av saken at også det andre lånet er hos Innovasjon Norge og at det er stilt pant i fiskefartøyet. Långiver har i dette tilfellet selv akseptert belåningsgraden. Dette tilsier at hensynet til andre kreditorer er tilfredsstillende ivaretatt.

Forholdet til andre aksjonærer er ikke relevant idet selskapet kun har én eier. Hensynet til kreditor taler heller ikke mot dispensasjonen. Ut fra opplysningene som er gitt i søknaden, går det frem at kreditor har godkjent ytterligere belåning av panteobjektet og at selskapet har evne til å betale sine forpliktelser.

I forbindelse med Støttfjord Holding AS’ erverv av aksjer i Brødrene Bakken AS som beskrevet i søknaden, gjør Nærings- og handelsdepartementet med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) § 8-10 andre ledd, jf. kgl. res. 17. juli 1998 nr. 619, unntak fra forbudet i § 8-10 mot at et selskap stiller midler til rådighet eller yter lån eller stiller sikkerhet i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet.

Brødrene Bakken AS kan stille sikkerhet ved pant i fiskefartøyet i forbindelse med erverv av aksjene i selskapet slik som beskrevet i søknaden.