Brukerbetaling pleie- og omsorgstjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.06.2004

Vår ref.: 200400689-/OEB

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200400689-/OEB

23.03.2004

Høringsnotat brukerbetaling pleie- og omsorgstjenester

Regjeringen la i St.meld. nr. 45 (2002-2003) ”Betre k valitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene” til grunn at det var behov for å sende forslag til endring i dagens regler for brukerbetaling på høring før Stortinget blir forelagt saken.

Endringer i dagens ordninger vil ha konsekvenser for mange brukere, deres pårørende og alle norske kommuner. Departementet anser det som avgjørende å høre høringsinstansenes vurderinger før det konkluderes i et fremlegg for Stortinget.
Høringsnotatet diskuterer på den bakgrunn hvorvidt dagens finansierings- og brukerbetalingsordninger er tilpasset utviklingen i pleie- og omsorgstjenesten, og det beskrives ulike alternativer til dagens todelte system.

Like betalingsordninger i og utenfor institusjon gir også behov for likere finansiering av disse deltjenestene. Dette er ønskelig både av hensyn til likebehandling av brukerne uavhengig av tjenestearena og av hensyn til en mest mulig effektiv ressursfordeling.

Departementet ber om svar på følgende hovedspørsmål:

  1. Bør dagens todelte system for brukerbetaling og finansiering i hovedtrekk videreføres, eller er det behov for større endringer?
  2. Vil et enhetlig system for brukerbetaling der betalingen knyttes til bolig, daglige utgifter og egenandeler for de faktiske tjenester som ytes være mer hensiktsmessig enn dagens todelte system for brukerbetaling i og utenfor institusjon?
  3. Bør staten fastsette regler for nivået på brukerbetaling, og i tilfelle i hvilke grad, eller bør dette være opp til den enkelte kommune å avgjøre?
  4. Bør kommunens helhetlige finansieringsansvar for tilbudet til beboere i institusjon utvides til å omfatte en større gruppe brukere av pleie- og omsorgstjenester, f.eks beboere i omsorgsboliger. Finnes det eventuelt en bedre avgrensning av kommunens finansieringsansvar?
  5. Bør beboere i institusjon ha de samme rettigheter som brukere utenfor institusjon i forhold til hjelpemidler fra folketrygden, legemidler på blå resept og Husbankens bostøtteordning?

Høringsbrevet og høringsnotatet er også lagt ut på www.sos.dep.no.

Høringsfristen er satt til mandag 21. juni 2004.

øringsinstansene bes om å sørge for at eventuelle berørte underliggende etater, medlemsorganisasjoner osv., blir gitt anledning til å uttale seg om saken. Merknadene bes i tillegg til vanlig brev sendt på e-post til postmottak@sos.dep.no.

For å forenkle den videre behandlingen av forslagene, ber departementet om at høringsuttalelsene følger samme disposisjon som de fem hovedspørsmålene i høringsnotatet.

Med hilsen

Jo Flydal
fung ekspedisjonssjef

Anne-Cathrine Haug Jørgensen
fung avdelingsdirektør

Kontaktpersoner:
Seniorrådgiver Øyvind Brandt 22 24 85 78 ( oeb@sos.dep.no)
Rådgiver Bjørn Stene Hansen 22 24 85 87( bsh@sos.dep.no).

Høringsnotat og vedlegg (SNF-rapport 15.3.03)

Apokjeden AS
Alliance UniChem AS

Datatilsynet
Den norske lægeforening
Departementene
Det Norske Diakonforbund

Fagforbundet
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helseansattes Yrkesforbund
Helsetjenestens Lederforbund
Holtung A/S
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Helse Sør
Helse Vest
Helse Øst
Husbanken

Kommuneansattes Fellesorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund

Landets fylkesmenn
Landets kommuner
Landets pasientombud
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Røde Kors

Norges Handikapforbund
Norges Blindeforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Sykehusapotekers forening
Norsk Folkehjelp
Norsk Forskerforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Helse- og sosiallederlag
Norsk Hjelpepleierforbund

Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGL)
Norsk medisinaldepot ASA
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Sykepleierforbund

PADIO, pårørendeforening for aldersdemente i Oslo

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Rådet for psykisk helse

SAFO
Seniorsaken Norge
Servicebedriftenes landsforening
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd

Tamro Distribusjon

Vitusapotek

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Alliance apotekene
Alta kommune
Arendal kommune
Asker kommune med vedlegg
Bergen kommune
Birkenes kommune
Demensforeningen i Oslo
Den norske lægeforening
Eid kommune
Eidsberg kommune
Eldrerådet i Nord-Trøndelag
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Flora bystyre
Forbrukerrådet
Fredrikstad kommune med vedlegg
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmann i Telemark
Grane kommune
Grimstad kommune
Grong kommune
Hamar kommune. Eldrerådet
Hattfjelldal kommune
Helsetilsynet
Hobøl kommune
Hol kommune
Holmestrand kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune med vedlegg
Klepp kommune
Kommunale boligadministrasjoners Landsråd
Kommunenes Sentralforbund med vedlegg
Kongsberg kommune med vedlegg 1 og vedlegg 2
Kongsvinger kommune
Kreftforeningen
Kristiansand kommune med vedlegg 1 og vedlegg 2
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Lensvik kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Lillesand kommune
Loppa kommune
Lyngdal kommune
Møre og Romsdal fylke
Namdalseid kommune med vedlegg 1 og vedlegg 2
Namskogan kommune
Nissedal kommune
Nore og Uvdal kommune
Norges Farmaceutiske Forening
Nord-Odal kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune Rådet for funksjonshemmede
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
Norsk Sykepleierforbund
Norges Apotekerforening (NAF)
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Handicapforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Pensjonistforbund
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Larvik kommune med vedlegg
Leksvik kommune
Lenvik kommune
Lindås kommune
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
LUPE Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende
Marnadal kommune
Namsskogan kommune
Namsos kommune
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Naustdal kommune
Næringsdepartementet
Nøtterøy kommune
Oppegård kommune
Oslo kommune, Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester med vedlegg
Overhalla kommune
Radøy kommune med vedlegg 1 og vedlegg 2
RO – ressurssenter for omstilling i kommunene
Rindal kommune
Rikstrygdeverket
Ringerike kommune
Rælingen kommune
Sandefjord kommune med tilleggsuttalelse
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Servicebedriftenes Landsforening (SBL)
Sosial- og helsedirektoratet
Statens råd for funksjonshemmede
Statens Seniorråd
Stavanger kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Strand kommune med vedlegg 1 og vedlegg 2
Surnadal kommune
Sykkylven kommune
Søgne kommune
Sørum kommune
Trondheim kommune
Tønsberg kommune
Vennesla kommune med vedlegg
Verdal Eldrerådet og FFO
Vester Toten kommune
Vestvågøy kommune
Ørsta kommune med vedlegg
Åfjord kommune
Ål kommune
Ålesund kommune med vedlegg
Åseral kommune
Åsnes kommune