Brukerbetaling pleie- og omsorgstjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.06.2004

Vår ref.: 200400689-/OEB

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200400689-/OEB

23.03.2004

Høringsnotat brukerbetaling pleie- og omsorgstjenester

Regjeringen la i St.meld. nr. 45 (2002-2003) ”Betre k valitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene” til grunn at det var behov for å sende forslag til endring i dagens regler for brukerbetaling på høring før Stortinget blir forelagt saken.

Endringer i dagens ordninger vil ha konsekvenser for mange brukere, deres pårørende og alle norske kommuner. Departementet anser det som avgjørende å høre høringsinstansenes vurderinger før det konkluderes i et fremlegg for Stortinget.
Høringsnotatet diskuterer på den bakgrunn hvorvidt dagens finansierings- og brukerbetalingsordninger er tilpasset utviklingen i pleie- og omsorgstjenesten, og det beskrives ulike alternativer til dagens todelte system.

Like betalingsordninger i og utenfor institusjon gir også behov for likere finansiering av disse deltjenestene. Dette er ønskelig både av hensyn til likebehandling av brukerne uavhengig av tjenestearena og av hensyn til en mest mulig effektiv ressursfordeling.

Departementet ber om svar på følgende hovedspørsmål:

  1. Bør dagens todelte system for brukerbetaling og finansiering i hovedtrekk videreføres, eller er det behov for større endringer?
  2. Vil et enhetlig system for brukerbetaling der betalingen knyttes til bolig, daglige utgifter og egenandeler for de faktiske tjenester som ytes være mer hensiktsmessig enn dagens todelte system for brukerbetaling i og utenfor institusjon?
  3. Bør staten fastsette regler for nivået på brukerbetaling, og i tilfelle i hvilke grad, eller bør dette være opp til den enkelte kommune å avgjøre?
  4. Bør kommunens helhetlige finansieringsansvar for tilbudet til beboere i institusjon utvides til å omfatte en større gruppe brukere av pleie- og omsorgstjenester, f.eks beboere i omsorgsboliger. Finnes det eventuelt en bedre avgrensning av kommunens finansieringsansvar?
  5. Bør beboere i institusjon ha de samme rettigheter som brukere utenfor institusjon i forhold til hjelpemidler fra folketrygden, legemidler på blå resept og Husbankens bostøtteordning?

Høringsbrevet og høringsnotatet er også lagt ut på www.sos.dep.no.

Høringsfristen er satt til mandag 21. juni 2004.

øringsinstansene bes om å sørge for at eventuelle berørte underliggende etater, medlemsorganisasjoner osv., blir gitt anledning til å uttale seg om saken. Merknadene bes i tillegg til vanlig brev sendt på e-post til postmottak@sos.dep.no.

For å forenkle den videre behandlingen av forslagene, ber departementet om at høringsuttalelsene følger samme disposisjon som de fem hovedspørsmålene i høringsnotatet.

Med hilsen

Jo Flydal
fung ekspedisjonssjef

Anne-Cathrine Haug Jørgensen
fung avdelingsdirektør

Kontaktpersoner:
Seniorrådgiver Øyvind Brandt 22 24 85 78 ( oeb@sos.dep.no)
Rådgiver Bjørn Stene Hansen 22 24 85 87( bsh@sos.dep.no).

Høringsnotat og vedlegg (SNF-rapport 15.3.03)

Apokjeden AS
Alliance UniChem AS

Datatilsynet
Den norske lægeforening
Departementene
Det Norske Diakonforbund

Fagforbundet
Farmasiforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helseansattes Yrkesforbund
Helsetjenestens Lederforbund
Holtung A/S
Helse Midt-Norge
Helse Nord
Helse Sør
Helse Vest
Helse Øst
Husbanken

Kommuneansattes Fellesorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund

Landets fylkesmenn
Landets kommuner
Landets pasientombud
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Røde Kors

Norges Handikapforbund
Norges Blindeforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Sykehusapotekers forening
Norsk Folkehjelp
Norsk Forskerforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Helse- og sosiallederlag
Norsk Hjelpepleierforbund

Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGL)
Norsk medisinaldepot ASA
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Sykepleierforbund

PADIO, pårørendeforening for aldersdemente i Oslo

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Rådet for psykisk helse

SAFO
Seniorsaken Norge
Servicebedriftenes landsforening
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd

Tamro Distribusjon

Vitusapotek

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund