Clearing av kjøpsretter når utsteder ikke eier underliggende instrument

Resultat: Ot.prp. nr. 39 (2001-2002)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

01/1746 FM KTN

7.12.2001

Vedlagt følger brev av 9. april 2001 fra Kredittilsynet med vedlegg om clearing av kjøpsretter når utsteder ikke eier underliggende instrument. Kredittilsynet foreslår at det i forskrift skal kunne gjøres unntak av clearingsplikt for slike kjøpsretter, jf. forslag til endring i verdipapirhandelloven § 9-4 tredje ledd.

Det bes om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 14. januar 2002. Høringsuttalelser på mer enn to sider bes vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
fung. avdelingsdirektør

Vedlegg: Brev fra Kredittilsynet av 9. april 2001 m/vedlegg

VEDLEGG