Clearing av kjøpsretter når utsteder ikke eier underliggende instrument

Resultat: Ot.prp. nr. 39 (2001-2002)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: