Code Partner AS

Vi viser til klage fra Sten E. Steensen datert 13. august 2012 som er oversendt med brev fra Foretaksregisteret 28. august 2012. Vi viser også til vårt foreløpige svar i brev datert 4. september 2012.

Om klagen
Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak av 18. juli 2012 om å nekte registrering av fravalg av revisjon for regnskapsåret 2011 for selskapet Code Partner AS, org.nr. 985 612 587. Vedtaket er begrunnet med at meldingen er kommet inn for sent. For at fravalg av revisjon skal få virkning for regnskapsåret 2011, er fristen at meldingen skal være registrert i Foretaksregisteret innen 31. desember 2011.

Klager hevder at meldingen må registreres fordi meldingen ble signert av rette ved­kommende allerede i juni 2011. Videre skriver klager at det er klanderverdig av Brønnøysundregistrene å la meldingen ligge ubehandlet i et helt år uten å sende purring eller gjøre innsender klar over at registrering ikke har skjedd.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

Rettslig grunnlag
Foretaksregisteret skal prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 5-1. Kontrollen gjøres på grunnlag av de innsendte dokumentene. Dersom registerfører finner at en melding ikke er lov­messig, skal han i henhold til foretaksregisterloven § 5-2 nekte registrering.

Lov 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) § 7-6 (5) siste punktum fastsetter at beslutning om fravalg av revisjon ikke får virkning før den er registrert i Foretaksregisteret. I samsvar med dette har Finansdepartementet i brev datert 4. november 2011 presisert at beslutning om fravalg av revisjon må være registrert i Foretaksregisteret senest 31. desember 2011 hvis fravalget skal få virkning for årsregnskap for 2011.

Departementets vurdering
Elektronisk melding om fravalg av revisjon ble mottatt i Foretaksregisteret 18. juli 2012. Meldingen er dermed kommet for sent til at den kunne blitt registrert innen fristen. Loven åpner ikke for fristutsettelse, og det er ikke etablert noen overgangsordninger for fravalg av revisjon.

Reglene om fravalg av revisjon ble vedtatt 11. april 2011 og trådte i kraft 1. mai 2011. Finansdepartementet sendte ut pressemelding om endringen 15. april 2011. Her frem­gikk det at revisjon kunne fravelges allerede for inneværende regnskapsår. Det ble også orientert om dette i pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet 15. mai 2011. Lovendringen ble omtalt i mediene og av forskjellige bransjeorganisasjoner. Finansdepartementet presiserte i en pressemelding 4. november 2011 at fravalg av revisjon for årsregnskap for 2011 måtte være registrert i Foretaksregisteret innen utløpet av regnskapsåret.

Videre har Brønnøysundregistrene på sine hjemmesider orientert om hvilke krav som stilles til meldinger om fravalg, herunder om vedlegg og om hvilke frister som måtte overholdes for å være sikker på at meldingen skulle bli behandlet og registrert innen årsskiftet. (Pressemelding 4. mai, informasjon lagt ut 5. september og 1. desember.)

Vi anser på denne bakgrunn at det har vært gitt nok informasjon om reglene til at selskapene har kunnet innrette seg og få sendt inn meldingen innen fristen.

I denne saken hevder klager at meldingen må registreres. Han kan ikke se noen grunn til registreringsnektelsen. Meldingen ble opprettet og signert 17. juni 2011.

Det bekreftes fra Altinn sentralforvaltning at meldingen ble opprettet og signert 17. juni 2011. I meldingen har klager imidlertid i Samordnet registermelding i Altinn krysset av for at meldingen ikke skal sendes inn automatisk etter at siste person har signert meldingen. Meldingen ble signert, men i og med at klager har krysset av for manuell innsending ble ikke meldingen sendt. Meldingene ble sendt inn 18. juli 2012 og derfor først mottatt i Foretaksregisteret 18. juli 2012.

Det er selskapet selv som avgjør hvor mange som skal signere meldinger før de sendes inn. For at selskapet skal ha en oversikt over hvor signeringsoppgavene ligger og hvor mange av dem som skal signere, som har signert, blir hver signering etterfulgt av en kvittering for at signeringsskjema er sendt.

For Code Partner AS, der bare én skal signere, passer ikke systemet med automatisk utsending av kvittering for signeringsskjema så godt. Departementet vil imidlertid understreke at det er viktig at slike kvitteringer sendes.

I de fleste aksjeselskaper er det flere som skal signere, og ofte andre enn den som foretar selve utfyllingen av meldingen (som ofte er en regnskapsfører eller en advokat). I disse normaltilfellene vil den som fyller ut meldingen, sende signeringsskjema samtidig til alle som skal signere i Altinn. Deretter vil vedkommende kunne gå inn i Altinn og til enhver tid sjekke hvem som har signert meldingen. For meldingsansvarlig vil det være lett å følge med, og vedkommende vil kunne purre på den eller dem som ikke har signert, slik at meldingen sendes inn når alle har signert.

I Code Partner AS’ tilfelle ble det krysset av for manuell innsending. Hvis klager ikke hadde krysset av for manuell innsending, ville meldingen ha blitt sendt inn automatisk samtidig med den første og eneste signeringen som ble gjort 17. juni 2011. Selskapet ville da ha mottatt både en kvittering for at signeringsskjemaet var sendt og et kvitteringsskjema for at meldingen var sendt og mottatt.

Samordnet registermelding blir altså i utgangspunktet automatisk sendt til Brønnøy­sundregistrene når alle har signert. I juni 2011 var det mulighet til å styre innsendingen selv hvis man ikke ønsket at meldingen skulle gå automatisk. Dette ble gjort ved å krysse av for at man selv ønsket å sende meldingen når alle hadde signert. Klager i denne saken krysset av på Samordnet registermelding i Altinn for at meldingen ikke skulle sendes inn automatisk når siste signatur var påført. Det kreves en aktiv handling, i form av at man selv haker av i en dialogboks, for at slik manuell innsending skal aktiveres.

Nedenfor vises dialogboksen og den forklarende teksten. Likebehandlingshensyn tilsier at det vil være urimelig å åpne for at en avkrysning, selv om den ikke var en bevisst handling fra klagers side, skal kunne føre til fristutsettelse.

[Bilde]

Dette valget er i ettertid (juli 2012) fjernet, nettopp for å unngå denne typen misforståelser. Selv om dette valget nå er borte, endrer ikke det på det faktum at meldingen i dette tilfellet først kom inn til Foretaksregisteret syv måneder etter fristen.

Systemet for innsending av elektronisk skjema til Altinn er utførlig forklart i Veiledning for elektronisk registrering som ligger på Altinn.no og på Brønnøysundregistrenes hjemmesider. Vi har forståelse for at ikke alle leser veilederen i detalj fra begynnelse til slutt, men det må likevel påligge selskapet å sette seg inn i Altinn-løsningen. Vi mener at det er lagt til rette for at brukerne skal kunne forstå systemet og hva de forskjellige meldingene og kvitteringene betyr.

Selskapet har hatt god tid til å sette seg inn i de nye reglene, hvilke frister som gjelder og hvordan melding skal sendes inn. Det har også vært hjelp til dette tilgjengelig hos Altinns brukerstøtte både per telefon og per e-post. Eventuelle problemer med bruk av Altinn-løsningen hadde klager dermed hatt mulighet til å løse, enten ved å sette seg inn i systemet eller be om hjelp fra Altinn brukerstøtte.

Vi har etter dette kommet til at nektingsvedtaket må opprettholdes. Vi har lagt hovedvekt på at klager selv må ha krysset av for manuell innsending og at veilederen etter vår oppfatning gir tilstrekkelig informasjon til at brukeren kan forstå hvor de forskjellige oppgavene ligger og når meldingen er sendt inn til Brønnøysundregistrene.

Reglene for hva en melding skal inneholde, samt hvilke tidsfrister som gjelder ved innsending til Brønnøysundregistrene, er nedfelt i lover. Saksbehandlerne i Brønnøysundregistrene må dermed legge disse reglene til grunn. Det er lite rom for skjønn ved utøvelsen av dette regelverket.

Vedtak
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets vedtak av 18. juli 2012 opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at vi rutinemessig publiserer enkeltvedtak på Nærings- og handelsdepartementets hjemmesider www.nhd.dep.no/enkeltvedtak.