Contopronto - Tillatelse til å drive virksomhet som består i å utstede elektroniske penger

Advokatfirmaet Harboe, Eidem & Co
v/advokat Einar Harboe
Postboks 2772 Solli
0204 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

03/2365 FM AaN

16.12.2003

Søknad om tillatelse etter lov om e-pengeforetak

Det vises til brev 16. mai og 22. juni 2003 fra advokat Einar Harbo (advokatfirmaet Harboe, Eidem & Co AS) på vegne av Contopronto AS, hvor det søkes om tillatelse etter lov 13. desember 2002 nr. 74 om e-pengeforetak § 2-1. Det vises videre til Kredittilsynets tilrådning i saken ved brev til Finansdepartementet 28. august 2003.

Med hjemmel i lov 13. desember 2002 nr. 74 om e-pengeforetak (e-pengeforetaksloven) § 2-1 gir Finansdepartementet Contopronto AS tillatelse til å drive virksomhet som består i å utstede elektroniske penger.

Finansdepartementet har fastsatt følgende vilkår for tillatelsen:

  1. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har mottatt bekreftelse på at startkapitalen på et beløp i norske kroner som tilsvarer 1 million euro er innbetalt.
  2. En kundes innestående hos Contopronto AS kan maksimalt utgjøre 10 000,- kroner.
  3. Contopronto AS kan bare opprette en e-pengekonto pr. kunde.
  4. Det kan fastsettes ytterligere vilkår for virksomheten.

I tilknytning til tillatelsen gjøres det spesielt oppmerksom på at Contopronto AS må innrette seg etter lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrift som vil tre i kraft 1. januar 2004. Frem til slik ikrafttredelse gjelder lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet § 2-17 om tiltak mot hvitvasking for e-pengeforetak, jf. denne lovens § 2-1 annet ledd nr. 7.

Videre gjøres det oppmerksom på at det skal fremgå klart av kontrakten med kunden hvilken risiko som er forbundet med innbetalingen, herunder at de elektroniske pengene utstedt av Contopronto AS ikke er å anse som bankinnskudd og heller ikke er omfattet av bankenes kollektive innskuddsordninger i bankenes sikringsfond, jf. e-pengeforetaksloven § 1-8.

Contopronto AS’ tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet, jf. Finansdepartementets brev 8. november 2001, trekkes med dette tilbake.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet