Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Curtis Wright Controls AS

Vi viser til søknad datert 17. januar 2013 der Curtiss-Wright Controls AS søker om unntak fra aksjeloven § 6-11 (1). Vi viser også til brev fra departementet datert 24. januar 2013 og til ytterligere informasjon mottatt per e-post 31. januar og 7. februar 2013.

Selskapet søker om unntak fra bostedskravene i aksjeloven § 6-11 (1) slik at to av styrets tre medlemmer kan være bosatt utenfor EØS-området. Selskapet har ikke daglig leder. Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Lovgrunnlaget

Aksjeloven § 6-11 (1) stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge eller et EØS-land. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og handelsdepartementet tildelt mulighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

I vurderingen av søknaden legger departementet vekt på tilgjengeligheten til selskapets ledelse. Departementet vurderer også om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet.

Departementet legger også vekt på selskapets behov for at mer enn halvparten av styrets medlemmer er bosatt utenfor et EØS-land. Som hovedregel blir det bare gitt unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret. 

Vurdering av søknaden

Søker opplyser at Curtiss-Wright Controls AS er en del av Curtiss-Wright-konsernet som er et internasjonalt teknologiselskap. Det norske selskapet har ikke hatt daglig leder siden juni 2012 og har i dag ingen ansatte. Selskapet gikk med underskudd i 2011. Selskapet i Norge ligger i Oslo og er ifølge søker et rent holdingselskap. Selskapet har registrert en kontaktperson.

Styret som det søkes unntak for, skal bestå av en amerikansk statsborger bosatt i USA, en britisk statsborger bosatt i Storbritannia og en sveitsisk statsborger bosatt i Sveits.  

Departementet har en lang og innarbeidet dispensasjonspraksis i slike saker. Som hovedregel blir det bare gitt dispensasjon fra bostedskravet enten for daglig leder eller for styret. I departementets veileder til dispensasjonssøknader etter aksjeloven fremgår det imidlertid at det i noen saker er gitt dispensasjon for styret selv om det ikke er ansatt noen daglig leder. Momenter i vurderingen av en eventuell slik dispensasjon er størrelsen på selskapet, hvor omfattende driften er, om norsk dom kan gjøres gjeldende i bostedslandet, om det finnes advokat eller annen kontaktperson i Norge som kan ivareta selskapets interesser overfor norske myndigheter, og om forholdet er midlertidig.

I 2012 ble det gjort en del endringer i virksomheten, herunder nedbemanninger. Det fremgår av søknaden at selskapet i dag er et rent holdingselskap uten ansatte. Det er dermed etter departementets vurdering knyttet liten risiko til virksomheten som drives i Norge. I tillegg har selskapet registrert en kontaktperson, Thomas Örnevik, som er daglig leder i et annet selskap i konsernet, 3-D Radar AS. Det er således et begrenset behov for daglig tilgjengelighet til styret.

Både Norge, EU og Sveits har ratifisert Luganokonvensjonen 2007(med virkning fra hhv. 1. januar 2010 og 1. januar 2011). Dette innebærer en avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer, og at norske domstoler har jurisdiksjon (domsmyndighet) i Sveits og EU. Når det gjelder styrerepresentanten bosatt i USA, gjelder ingen avtale med Norge om gjensidig anerkjennelse av dommer. I og med at to av styrets tre medlemmer er bosatt i land som har ratifisert Luganokonvensjonen 2007 er likevel nødvendig jurisdiksjon tilstrekkelig ivaretatt slik departementet vurderer det.

Etter en totalvurdering der vi har lagt hovedvekten på selskapets begrensede virksomhet, at to av styrets tre medlemmer bor i land der norske domstoler har jurisdiksjon og at det er registrert en kontaktperson, har vi kommet til at søknaden kan innvilges.

Vedtak

Nærings- og handelsdepartementet gjør følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 (1), jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619:

Curtiss-Wright Controls AS, org.nr. 993 075 590, kan ha følgende styre:
Robert Hill Shaw, amerikansk statsborger bosatt i USA
Benedikt Loepfe, sveitsisk statsborger bosatt i Sveits
Kenneth Evans, britisk statsborger bosatt i Storbritannia

Ved eventuelle endringer i styresammensetningen, må det søkes om nytt unntak dersom styret fremdeles ikke oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11.  

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handelsdepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nhd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen fjorten dager.