Datacom Engineering AS

Innledning
Vi viser til klage av 1. februar 2012 som er oversendt oss fra Foretaks­registeret 13. februar 2012. Vi viser også til vårt midlertidige svar av 9. mai 2012.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

Om klagen
Klagen gjelder Foretaksregisterets vedtak av 19. januar 2012 om å nekte registrering av melding om fravalg av revisjon for selskapet Datacom Engineering AS. Meldingen ble mottatt av Foretaksregisteret 16. januar 2012. Foretaksregisteret begrunner sitt vedtak med at meldingen ble mottatt for sent til at den kunne bli registrert innen fristen som gjaldt for regnskapsåret 2011.

Klager viser til at han som regnskapsfører og styremedlem i selskapet sendte melding om fravalg via Altinn 24. november 2011. Grunnet en misforståelse fra både ham og daglig leders side trodde de at meldingen var signert og sendt i november 2011. Da de sjekket nærmere fikk de vite at det manglet en signering fra eier. Klager håper på forståelse for at det kan være vanskelig å orientere seg i Altinn og at fravalg av revisor blir gjort gjeldende fra regnskapsåret 2011.

Rettslig grunnlag
Foretaksregisteret skal prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det, er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 5-1. Kontrollen gjøres på grunnlag av de innsendte dokumentene. Ved melding om fravalg av revisjon innebærer dette å kontrollere at Samordnet registermelding er signert av riktig person og at fravalg er vedtatt på riktig måte etter aksjeloven. Kontrollen av terskelverdiene gjøres opp mot Regnskapsregisteret. Dersom registerfører finner at en melding ikke er lovmessig skal han i henhold til foretaksregisterloven § 5-2 nekte registrering.

Det følger av lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 7-6 første ledd at generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring kan gi styret fullmakt til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres etter revisorloven dersom bestemte vilkår er oppfylt. I henhold til § 7-6 femte ledd, siste punktum får beslutning om fravalg av revisjon ikke virkning før den er registrert i Foretaksregisteret. Finansdepartementet har i samsvar med dette fastslått at beslutning om fravalg av revisjon må være registrert i Foretaksregisteret senest 31. desember 2011 hvis fravalget skal få virkning for årsregnskap for 2011. Aksjeloven inneholder ingen unntaksbestemmelse eller overgangsordning.

Departementets vurdering
Samordnet registermelding om fravalg av revisjon fra Datacom Engineering AS ble mottatt av Foretaksregisteret 16. januar 2011. Dette var for sent for fristen 31. desember 2011.

Reglene om fravalg av revisjon ble vedtatt 11. april 2011 og trådte i kraft 1. mai 2011. Finansdepartementet sendte ut pressemelding om endringen 15. april 2011. Her fremgikk det at revisjon kunne fravelges allerede for inneværende regnskapsår. Det ble også orientert om dette i pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet 15. mai 2011. Lovendringen ble omtalt i media og av forskjellige bransjeorganisasjoner. Finansdepartementet presiserte i en pressemelding 4. november 2011 at fravalg av revisjon for årsregnskap for 2011 måtte være registrert i Foretaksregisteret innen utløpet av regnskapsåret.

Videre har Brønnøysundregistrene på sine hjemmesider orientert om hvilke krav som stilles til meldinger om fravalg, herunder om vedlegg og om hvilke frister som måtte overholdes for å være sikker på at meldingen skulle bli behandlet og registrert innen årsskiftet. (Pressemelding 4. mai, informasjon lagt ut 5. september og 1. desember.)

Departementet mener på denne bakgrunn at det har vært gitt nok informasjon til at selskapene har kunnet innrette seg og få sendt inn korrekt melding innen fristen.

Klager hevder at forsinkelsen skyldes en misforståelse. Loven gir dessverre ikke mulighet til å gjøre unntak fra fristen, heller ikke hvor forsinkelsen skyldes en misforståelse. Likebehandlings­hensyn tilsier også at det vil være urimelig å åpne for at misforståelse av ulike forhold skal kunne føre til fristutsettelse.

Vedtak
I medhold av lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 9-1, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Foretaksregisterets vedtak av 19. januar 2012 opprettholdes.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.