Delegasjon av myndighet til Sosial- og helsedirektoratet

Delegasjon av myndighet til Sosial- og helsedirektoratet

Det vises til brev med vedlegg av 22. desember 2004 fra Helse- og omsorgs­departementet. Videre vises det til vedlagte Kgl. res. 1. oktober 2004, der Helse- og omsorgsdepartementet, som en følge av nedleggelsen av Helsedepartementet og opprettelsen av Helse- og omsorgsdepartementet 1. oktober 2004, ble gitt fullmakt til å endre fullmakter, forskrifter, instrukser og delegeringer med videre.

Helse- og omsorgsdepartementet delegerer herved myndighet til Sosial- og helsedirektoratet i henhold til vedlagte delegasjonsoversikt pr 1. mars 2005.

Med vennlig hilsen

Anne Kari Lande Hasle e.f.

Departementsråd

Kari Sønderland

Ekspedisjonssjef

Kopi: :

Arbeids- og sosialdepartementet
Statens helsetilsyn
Landets fylkesmannsembeter
Helsetilsynet i fylkene
De regionale helseforetakene