Delegasjon av myndighet til Statens helsetilsyn

Delegasjon av myndighet til Statens helsetilsyn

Det vises til brev med vedlegg av 22. desember 2004 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Videre vises det til vedlagte Kgl.res. 1. oktober 2004, der Helse- og omsorgsdepartementet, som en følge av nedleggelsen av Helsedepartementet og opprettelsen av Helse- og omsorgsdepartementet 1. oktober 2004, ble gitt fullmakt til å endre fullmakter, forskrifter, instrukser og delegeringer med videre.

Helse- og omsorgsdepartementet delegerer herved myndighet til Statens helsetilsyn i henhold til vedlagte delegasjonsoversikt pr 1. mars 2005.

Med vennlig hilsen

Anne Kari Lande Hasle e.f

Departementsråd

Kari Sønderland

Ekspedisjonssjef

Kopi:

Arbeids- og sosialdepartementet
Sosial- og helsedirektoratet
Landets fylkesmannsembeter
Helsetilsynet i fylkene
De regionale helseforetakenePr. 1.mars 2005 delegerer Helse- og omsorgsdepartementet med dette myndighet til Statens helsetilsyn etter:

Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)

I saker etter sosialtjenesteloven der Fylkesmannen fatter vedtak som andre instans er Statens helsetilsyn å anse for overordnet forvaltningsorgan etter forvaltningslovens

§ 35, slik at behandling av klage over vedtakene til nærmeste overordnede forvaltningsorgan etter forvaltningsloven § 28 hører inn under Statens helsetilsyn. Dette vil i hovedsak dreie seg om spørsmål om klageren har krav på hjelp, hva slags hjelp klageren har krav på og spørsmål om nivå/omfang og kvalitet på hjelpen.

Oppfølging av Fylkesmennenes rapportering om klagesaksbehandling legges til Statens helsetilsyn.

Det vises for øvrig til utdypende gjennomgang i delegasjonsskriv av 5. september 2003 til Statens helsetilsyn og Sosial- og helsedirektoratet fra det daværende Sosialdepartementet.