Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Delegasjon av myndighet til Statens helsetilsyn

Delegasjon av myndighet til Statens helsetilsyn

Det vises til brev med vedlegg av 22. desember 2004 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Videre vises det til vedlagte Kgl.res. 1. oktober 2004, der Helse- og omsorgsdepartementet, som en følge av nedleggelsen av Helsedepartementet og opprettelsen av Helse- og omsorgsdepartementet 1. oktober 2004, ble gitt fullmakt til å endre fullmakter, forskrifter, instrukser og delegeringer med videre.

Helse- og omsorgsdepartementet delegerer herved myndighet til Statens helsetilsyn i henhold til vedlagte delegasjonsoversikt pr 1. mars 2005.

Med vennlig hilsen

Anne Kari Lande Hasle e.f

Departementsråd

Kari Sønderland

Ekspedisjonssjef

Kopi:

Arbeids- og sosialdepartementet
Sosial- og helsedirektoratet
Landets fylkesmannsembeter
Helsetilsynet i fylkene
De regionale helseforetakenePr. 1.mars 2005 delegerer Helse- og omsorgsdepartementet med dette myndighet til Statens helsetilsyn etter:

Lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)

I saker etter sosialtjenesteloven der Fylkesmannen fatter vedtak som andre instans er Statens helsetilsyn å anse for overordnet forvaltningsorgan etter forvaltningslovens

§ 35, slik at behandling av klage over vedtakene til nærmeste overordnede forvaltningsorgan etter forvaltningsloven § 28 hører inn under Statens helsetilsyn. Dette vil i hovedsak dreie seg om spørsmål om klageren har krav på hjelp, hva slags hjelp klageren har krav på og spørsmål om nivå/omfang og kvalitet på hjelpen.

Oppfølging av Fylkesmennenes rapportering om klagesaksbehandling legges til Statens helsetilsyn.

Det vises for øvrig til utdypende gjennomgang i delegasjonsskriv av 5. september 2003 til Statens helsetilsyn og Sosial- og helsedirektoratet fra det daværende Sosialdepartementet.