Delegering av myndighet etter forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften) til Mattilsynet

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 28. november 2018 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov