Den Danske Bank gis tillatelse til oppkjøp av Fokus Bank ASA

Den Danske Bank Aktieselskab
Holmens kanal 2-12
DK-1092 København
Danmark

Deres ref.

Vår ref.

Dato

98/904 FM ToM

7.5.1999

Den Danske Bank/DDB Fokus Invest – Søknad om konsesjon for erverv av Fokus Bank ASA

Det vises til Deres søknad datert 22. desember 1998, og Kredittilsynets tilråding i saken datert 18. mars 1999.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finvl.) § 2a-3 første ledd, jf. kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782 gir Finansdepartementet tillatelse til opprettelsen av DDB Fokus Invest AS. Den Danske Bank Aktieselskab gis tillatelse til å eie samtlige aksjer i DDB Fokus Invest AS, jf. finvl. § 2-2 annet ledd nr. 6 og kgl.res. 7. mai 1999.

Med hjemmel i finvl. § 2a-3 annet ledd, jf. kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782 gis DDB Fokus Invest AS tillatelse til å erverve samtlige aksjer i Fokus Bank ASA. DDB Fokus Invest AS gis tillatelse i samsvar med søknaden til å eie mindre enn 100 pst. av aksjene i Fokus Bank ASA i tre måneder, jf. finvl. § 2-2 annet ledd nr. 9 og kgl.res. 15. juni 1990 nr. 453.

Finansdepartementet godkjenner organiseringen av finanskonsernet med DDB Fokus Invest som morselskap, jf. finvl. § 2a-6 annet ledd og kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782. Finansdepartementet samtykker i at DDB Fokus Invest AS og Fokus Bank ASA har identisk kontrollkomité, jf. finvl. § 2a-11 fjerde ledd.

Ovennevnte tillatelser gis på vilkår av at overføring av en vesentlig del av virksomheten i Fokus Bank ASA til Den Danske Bank ikke kan foretas uten Finansdepartementets godkjennelse. Departementet viser til at avvikling av virksomheten i Fokus Bank ASA og andre endringer i konsernstrukturen ikke kan foretas uten Finansdepartementets godkjennelse, jf. forretningsbankloven § 31 og finvl. § 2a-7 annet ledd.

Videre settes som vilkår at transaksjoner mellom Fokus Bank ASA og Den Danske Bank skal skje i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper i henhold til finvl. § 2a-8.

For øvrig vises til at vedtektene i DDB Fokus Invest skal godkjennes av Kredittilsynet, jf. finvl. § 2a-10 annet ledd.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Cecilie Ask
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet
Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech