Den norske Bank ASA - tillatelse til etablering i USA

Den norske Bank ASA
Richard Sjøquist
Stranden 21
0021 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

02/4235 FM AnL

20.12.2002

Den norske Bank ASA – tillatelse til etablering i USA

Det vises til Deres søknad 15. november 2002 vedrørende ovennevnte, og Kredittilsynets tilråding 3. desember 2002.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finvl.) § 2a-3 annet og fjerde ledd, jf. kgl. res. 6. desember 1991 nr. 782, gis Den norske Bank ASA tillatelse til å etablere DnB Markets Inc. som et heleiet datterselskap.

Med hjemmel i finvl. § 2a-7 annet ledd godkjennes endringen av konsernets organisasjon som ovennevnte transaksjon innebærer jfr. kgl.res. 6. desember 1991 nr. 782.

Finansdepartementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at finvl. § 2a-8 kommer til anvendelse på forholdet mellom DnB Markets Inc. og øvrige selskaper i DnB konsernet.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg

Gjenpart: Kredittilsynet