Digitale læremidler i videregående opplæring - Oppfølging av Revidert Nasjonalbudsjett for 2006

Fylkeskommunene

Deres ref

Vår ref

Dato

200604599-/JOH

06.06.2006

Regjeringen har i revidert Nasjonalbudsjett (RNB) for 2006 overfor Stortinget foreslått en bevilgning på 50 mill kr til digitale læremidler i videregående opplæring. Dette brevet redegjør for satsingens innretning og for den videre prosess. Departementet tar forbehold om resultatet av Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett.

Revidert Nasjonalbudsjett sier følgende om satsingen:

Regjeringen har som mål å innføre gratis læremidler i videregående opplæring. Samtidig er det ønskelig å stimulere til bruk av digitale læremidler i videregående opplæring. Som et ledd i arbeidet med å få ned kostnadene for den enkelte elev gjennom økt tilgang til og bruk av digitale læremidler foreslår Regjeringen å bevilge 50 mill. kroner som en satsing på utvikling og bruk av digitale læremidler. Fylkeskommunene inviteres til å søke om midler til utvikling og bruk av digitale læremidler. Søknadene fra fylkeskommunene kan omfatte en, flere, eventuelt alle videregående skoler i fylkeskommunen, og den kan omfatte ett eller flere fag. Målsettingen med tilskuddet er å stimulere til utvikling og bruk av digitale læremidler, samt å bidra til å redusere elevenes utgifter til læremidler.

Midlene kan nyttes til kjøp av digitale læremidler og til lokal utvikling av digitale læremidler. Midlene skal ikke nyttes til tilrettelegging av digital infrastruktur for læring. Det legges opp til å prioritere søknader som innebærer interfylkeskommunalt samarbeid.

Det ble i St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005–2006) sagt at Kunnskapsdepartementet vil utrede mulige modeller for og økonomiske konsekvenser av å innføre gratis læremidler i videregående opplæring. Kunnskapsdepartementet har satt i gang dette arbeidet, og vil komme tilbake til saken i St.prp. nr. 1 (2006–2007).

Mål for satsingen
Kunnskapsdepartementet har følgende mål for satsingen:

 • Å øke tilgang til og bruk av digitale læremidler i videregående opplæring.
 • Utvikle videregående skolers og skoleeiers kompetanse som utvikler og/eller bestiller av digitale læremidler
 • Øke volum og mangfold av digitale læremidler rettet mot videregående opplæring.
 • Over tid å redusere elevenes utgifter til læremidler

Begrepsavklaringer
I RNB sier Regjeringen følgende:
Midlene kan nyttes til kjøp av digitale læremidler og til lokal utvikling av digitale læremidler

Begrepene ”Digitale læremidler” og ”digitale læringsressurser” er ikke entydig definert. Siden Opplæringsloven konsekvent bruker begrepet ”læremiddel” vil departementet heretter bruke begrepet ”digitale læremidler” unntatt der det siteres fra dokumenter som bruker begrepet ”læringsressurs”. Departementet definerer i denne sammenheng digitale læremidler som ”pedagogiske redskaper som kan brukes til læringsformål og som utnytter IKT for å fremme læring via produkter, tjenester og prosesser”. Denne definisjonen er hentet fra Program for Digital Kompetanse.

Om den videre prosess
Kunnskapsdepartementet vil ta initiativ til en dialog med alle viktige interessenter. Før sommeren vil departementet gjennomføre møter med hhv representanter for tilbydersiden og underliggende etater og fagmiljøer for å diskutere hvilken rolle disse kan ha.

Som et grunnlag for den videre prosess og prioriteringer ønsker departementet

 • en oversikt over aktuelle prosjekter, tiltak og initiativer der digitale læremidler inngår. Dette kan være planlagte, pågående eller avsluttede utviklingsprosjekter ved videregående skoler eller i fylkeskommunal regi.
 • en oversikt over viktige utviklingsmiljøer regionalt som er interessante for satsingen.
 • Å undersøke mulighetene for å gjennomføre en kartlegging av det foreliggende tilbud av digitale læremidler.

Departementene ber fylkeskommunene om å redegjøre for de to første kulepunktene gjennom korte beskrivelser til departementet innen 15.8. d.å.

Departementet legger vekt på at tildelingen til fylkeskommunene skal bidra til en mest mulig effektiv bruk av ressursene og at de utviklingsprosjekter som etableres kommer flest mulig til gode. Det er også viktig at slike prosjekter er koordinert på en måte som sikrer uheldige parallelle utviklingsprosesser. Departementet legger derfor opp til følgende søknadsprosess:

 • Den enkelte fylkeskommune eller grupper kan stå som søker. Departementet oppmuntrer til kontakt over fylkes- og regiongrensene for å kunne identifisere og opprette aktuelle samarbeidskontakter. Dette vil bidra til en bedre nasjonal koordinering og eventuell arbeidsdeling.
 • På grunnlag av de innsendte søknader vil departementet med støtte fra et eget vurderingspanel gjøre en samlet nasjonal vurdering og tildele midler.

Krav til søknader og andre forutsetninger
Departementet forutsetter at søknadene som sendes inn er tilstrekkelig forankret i nasjonale, utdanningspolitiske mål og i regionale utviklingsplaner og – strategier. De digitale læremidlene skal legge til rette for differensiert og tilpasset opplæring basert på læreplanene i Kunnskapsløftet. Hvordan dette skal skje må dokumenteres i søknadsmaterialet.

Fylkeskommunene må selv ta ansvaret for at nødvendig pedagogisk og organisatorisk støtte og at nødvendig fysisk og organisatorisk infrastruktur er tilgjengelig ved de videregående skolene. Infrastruktur omfatter i hovedsak programvare (unntatt pedagogisk programvare), læringsplattformer, PCer, bredbånds Internettilgang og driftsordninger. Noen av fylkene bør delta i implementeringen av elektronisk identitetsforvaltning, jf departementets beslutning om innføring av en felles elektronisk identitet (FEIDE).

Departementet vil peke på at de løsninger som skal anskaffes eller utvikles er i tråd med viktige IKT-politiske prinsipper, og at man tar hensyn til prinsippet om universell utforming. Det er i utgangspunktet også viktig å sikre at løsninger som anskaffes eller utvikles er teknologinøytrale, dvs at de er basert på åpne standarder. Her kan blant andre eStandardprosjektet 1http://www.estandard.no/ bidra med råd.

Midlene i satsingen kan brukes til ulike formål. Deler av midlene kan anvendes til kjøp av digitale læremidler hos kommersielle, profesjonelle tilbydere i læremiddelmarkedet. Det vil også være mulig å bruke midlene til utvikling av digitale læremidler gjennom lokale, regionale og/eller interregionale utviklingsprosjekter der bruk av digitale læremidler står sentralt. Læremidlene kan anskaffes som (under)leveranser fra kommersielle og/eller profesjonelle utviklingsmiljøer. Midlene kan også anvendes til å utvikle digitale læremidler i regi av skolene selv, evt i kombinasjon med profesjonelle utviklingsmiljøer. Departementet vil i slike tilfeller vurdere nivået på utviklingskostnadene opp mot den bruksverdi og spredning de digitale læremidlene forventes å få.

I behandling av søknadene kommer departementet til å legge følgende kriterier til grunn:

 • Søknadene må være forankret i læreplanene i Kunnskapsløftet.
 • Søknadene skal primært omfatte anskaffelse eller utvikling av digitale læremidler, dvs rene digitale ressurser. Dersom man ønsker å fravike dette skal det foreligge en særskilt begrunnelse for det.
 • Prosjektenes overføringsverdi til andre fylkeskommuner skal beskrives.
 • Søknadene må gjøre rede for hvordan prosjektene skal føre til læring og utvikling i egen organisasjon.
 • De digitale læremidlene som utvikles og/eller anskaffes av fylkeskommunene skal så langt det er mulig være tilgjengelig for alle fylker.
 • Søknadene skal inneholde et opplegg for dokumentasjon av resultater.

Departementet vil i prioritering av søknader legge vekt på at både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer omfattes av satsingen.

Departementet vil før sommerferien fastsette søknadsfrist for satsingen.

Kontaktperson i Kunnskapsdepartementet er
Avdelingsdirektør Øystein Johannessen
Epost joh@kd.dep.no
Tel 22247497
Mobil 48053342

Med hilsen

Johan Raaum (e.f.)
ekspedisjonssjef

Øystein Johannessen
avdelingsdirektør

Kopi:
Utdanningsdirektoratet
Kommunenes sentralforbund