DnB NOR ASA gis dispensasjon fra eierandelsreglene

DnB NOR ASA
Stranden 21
0021 OSLO

Deres ref

Vår ref
03/3530 FM HD

Dato
02.07.2004

DnB NOR ASA – Søknad om dispensasjon for eierandeler i Oslo Børs Holding ASA og VPS Holding ASA

Det vises til søknad ved brev 5. november 2003, tilleggsopplysninger i brev 2. april 2004, Kredittilsynets tilrådinger ved brev 19. desember 2003 og 11. juni 2004 til Finansdepartementet, og øvrig korrespondanse i saken.

Med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 4-1 første ledd tredje punktum, jf. § 4-1 annet ledd annet punktum, gir Finans­departementet DnB NOR ASA tillatelse til å eie 18,33 pst. av aksjene i Oslo Børs Holding ASA i tre år.

Med hjemmel i lov 5. juli 2002 om registrering av finansielle instrumenter nr. 64 (verdipapir­registerloven) § 5-2 annet ledd, jf. § 5-2 tredje ledd annet punktum, gir Finansdepartementet DnB NOR ASA tillatelse til å eie 14,55 pst. av eierandeler i VPS Holding ASA i tre år.

På generalforsamling i Oslo Børs Holding ASA og VPS Holding ASA kan DnB NOR ASA ikke stemme for mer enn 10 prosent av stemmene i foretakene eller for mer enn 20 prosent av de stemmer som er representert på generalforsamlingen.

Vedtaket kan påklages iht. forvaltningslovens klageregler innen tre uker fra under­retning om vedtaket. Eventuell klage sendes Finansdepartementet. Forvaltningsloven § 18, jf. § 19, gir regler om rett til å se sakens dokumenter.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Gjenpart:
Oslo Børs Holding ASA
Verdipapirsentralen Holding ASA
Kredittilsynet