DnB NOR gis tillatelse til etablering av filial i Santiago de Chile

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 fjerde ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til at DnB NOR kan etablere filial i Santiago de Chile i Chile. Vedtaket er gitt på vilkår.

DnB NOR
Stranden 21
0021  OSLO
 


       
Deres ref                                             Vår ref                             Dato
sbp                                                     08/2749 FM IJR                 19.05.2008


Søknad om etablering av filial i Santiago de Chile


Det vises til Deres søknad 20. desember 2007 og Kredittilsynets tilråding 17. mars 2008, samt øvrig korrespondanse i sakens anledning. Søknaden gjelder tillatelse til å etablere filial i Santiago de Chile i Chile.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 fjerde ledd gir Finansdepartementet DnB NOR Bank ASA tillatelse til å etablere filial i Santiago de Chile.

Tillatelse gis på følgende vilkår:

          a) Kredittilsynet kan pålegge DnB NOR Bank ASA en særlig rapporteringsplikt
              og særlige rutiner for virksomheten i filialen i Chile.
          b) Kredittilsynet kan kreve at det i filialen i Chile etableres særskilte rutiner for
              å sikre at det ikke skjer hvitvasking av penger, herunder stille krav til innholdet
              av slik rutiner.
          c) Kredittilsynet kan pålegge DnB NOR Bank ASA å innkalle filialens ledelse til
              samtaler med Kredittilsynet i Norge.

Finansdepartementet forbeholder seg retten til å kunne endre eller sette nye vilkår i samsvar med de hensyn som lovgivningen om finansinstitusjoner skal ivareta.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                              Erling G. Rikheim
                                                                              avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet