DOT Holding AS

Vi viser til søknad datert 27. oktober 2014. DOT Holding AS søker om unntak fra bostedskravet for styret etter aksjeloven § 6-11 første ledd, slik at tre av selskapets fire styremedlemmer kan være bosatt i stater som ikke er part i EØS-avtalen. Selskapet har ikke daglig leder.

Nærings- og fiskeridepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges på et vilkår. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Om søknaden
DOT Holding AS (org. nr. 813 752 212) ble stiftet i juni 2014 og er eid av Oceanteam Shipping ASA, som er et norsk børsnotert selskap, og Oil and Gas Maritime Services BV. DOT Holding AS har forretningskontor i Bergen i samme lokaler som Oceanteam Shipping ASA.

Søker opplyser i søknaden at selskapets virksomhet er å bygge, eie og leie ut spesialskip for offshorevirksomhet, blant annet kabelleggingsfartøy og konstruksjons- og vedlikeholdsfartøy (Construction Support Vessels). Selskapet skal også eie aksjer i andre selskaper som er engasjert i tilsvarende virksomhet. Selskapet er en del av en større internasjonal struktur eid av de samme selskapene som nevnt ovenfor. Søker opplyser at oppgaver knyttet til operasjon og drift av skipene vil utføres av andre selskaper i denne gruppen. 

DOT Holding AS har ingen ansatte og det er ikke planlagt å ha noen ansatte i selskapet. I og med at selskapet ble stiftet i juni i år, er det ikke omsetning å rapportere.

Haico Halbesma, en nederlandsk statsborger bosatt i Nederland, er eneste styremedlem i selskapet per i dag. Selskapet søker om unntak fra aksjeloven § 6-11 for å kunne utvide til et styre der tre av selskapets fire styremedlemmer kan være bosatt i stater som ikke er part i EØS-avtalen. Søker opplyser at de ønsker å registrere et styre for DOT Holding AS som er identisk med styret i selskapet DOT Shipping AS. Sistnevnte selskap fikk innvilget unntak fra bostedskravet i  aksjeloven § 6-11 i vedtak av Nærings- og fiskeridepartementet av 20. august 2014. Søker ber om at denne søknaden sees i sammenheng med det nevnte vedtaket.

Bakgrunnen for at søker ønsker å registrere identiske styrer i de to selskapene er at det planlegges å gjennomføre en transaksjon som medfører at DOT Shipping AS blir et heleid datterselskap av DOT Holding AS.

Søker opplyser at de sittende styremedlemmene er valgt fordi de har en særlig faglig kompetanse samt at det er viktig for aksjeeierne å velge styremedlemmer som kjenner de områdene og de reglene som gjelder der selskapet skal operere.

Det nye styret vil bestå av to meksikanske statsborgere bosatt i Mexico, et nederlandsk styremedlem bosatt i Nederland og et norsk styremedlem bosatt i Monaco. Det nye norske styremedlemmet (Torbjørn Skulstad) er finansdirektør i Oceanteam Shipping ASA, og søker viser til at det av den grunn er ønskelig at han skal være styremedlem i DOT Holding AS.

Selskapet skal ikke ha daglig leder. Kathleen Nilsen vil imidlertid være registrert som selskapets kontaktpunkt i Norge. Nilsen jobber i Oceanteam Shipping ASA.

Rettslig grunnlag
Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd første punktum stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og fiskeridepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfelle.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. aksjeloven § 6-11 første ledd andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Luganokonvensjonen (2007) er en avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer. Partene i konvensjonen er EU (herunder Nederland), Danmark, samt EFTA-statene Norge, Island og Sveits.  Monaco og Mexico er ikke parter i denne konvensjonen, noe som innebærer at norske domstoler ikke har jurisdiksjon (domsmyndighet) i disse landene.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelig­het og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret. Det er ikke et vilkår for å etablere eller ha registrert et aksjeselskap i Norge at selskapet driver virksomhet her.

Departementets vurdering
Tre av fire styremedlemmer i DOT Holding AS skal være bosatt i stater som ikke er part i EØS-avtalen. Det er derfor nødvendig med unntak fra bostedskravet for styremedlemmer i aksjeloven § 6-11 for at styret skal være lovlig sammensatt.

Når det gjelder tilgjengeligheten til selskapets ledelse, har søker opplyst at ingen av styremedlemmene vil være bosatt i Norge og at selskapet ikke vil ha daglig leder. Selskapet vil likevel ha en ansatt i Oceanteam Shipping ASA som norsk kontaktpunkt. I et tilfelle hvor verken daglig leder eller styret oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11, er det etter departementets vurdering sentralt at selskapet har en kontaktperson for praktiske formål bosatt i Norge og som kan kontaktes av norske myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet. Dette gjelder særlig i tilfeller hvor selskapet driver virksomhet i Norge. Departementet har videre lagt vekt på at DOT Holding AS ikke har ansatte og ikke har  rapportert noen omsetning. Dette taler for at behovet for tilstedeværelse i Norge er begrenset. Etter en samlet vurdering har departementet derfor kommet til at tilgjengelighetshensynet må anses som ivaretatt.

Spørsmålet blir dermed om det omsøkte styret ivaretar hensynet til jurisdiksjon. Et av hovedformålene bak bostedskravet er muligheten til å få fullbyrdet krav mot selskapet.  Departementet har lagt vekt på at en norsk dom ikke vil kunne gjøres gjeldende i henholdsvis Monaco og Mexico. En norsk dom kan derimot gjøres gjeldende for styremedlemmet som er bosatt i Nederland. Styreansvaret er imidlertid et individuelt ansvar for hvert enkelt styremedlem. Ved en eventuell sak om f.eks. erstatning må det av den grunn gjøres en konkret vurdering av hvert enkelt styremedlem for å se om vedkommende kan holdes ansvarlig. Dersom flere styremedlemmer er ansvarlige, vil de hefte solidarisk.

Det følger av aksjeloven § 6-24 at styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen, om ikke strengere krav er fastsatt i vedtektene. Det kan derfor tenkes at styret i DOT Holding AS vil kunne fatte gyldige vedtak uten at det nederlandske styremedlemmet deltar i styrebehandlingen. I et slikt tilfelle vil jurisdiksjonshensynet etter departementets syn ikke være tilstrekkelig ivaretatt.

Dette medfører at styremedlemmet som er bosatt i Nederland må delta i styrebehandlingen for at styret i selskapet skal ivareta jurisdiksjonshensynet. Etter departementets syn er det dermed kun med forbehold om at det nederlandske styremedlemmet må være tilstede eller delta i styrebehandlingen at selskapet oppfyller bostedskravet etter aksjeloven § 6-11.

Ut fra en helhetsvurdering av opplysningene i saken er departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd for styret i DOT Holding AS er oppfylt, på vilkår om at det nederlandske styremedlemmet må være tilstede eller delta i styrebehandlingen.

Departementets vedtak av 20. august 2014
Vi viser til departementets vedtak av 20. august 2014 angående unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 for styret i DOT Shipping AS (vår referanse 14/6451).  På bakgrunn av behandlingen av søknaden fra DOT Holding AS har departementet sett det som nødvendig å vurdere vedtaket som ble fattet i saken angående DOT Shipping AS på nytt.

Styret i DOT Shipping AS er identisk med styret i DOT Holding AS. På den bakgrunn oppfyller heller ikke styret i DOT Shipping AS bostedskravet dersom det nederlandske styremedlemmet ikke er tilstede eller deltar i styrebehandlingen. Etter departementets syn er dermed vedtaket i den ovennevnte sak ikke korrekt, på bakgrunn av at jurisdiksjonshensynet ikke er tilstrekkelig ivaretatt uten at det settes vilkår om at det nederlandske styremedlemmet må være tilstede eller delta i styrebehandlingen.

Departementet har av den grunn vurdert om vedtaket fattet 20. august 2014 kan omgjøres uten klage. Hjemmelen for en slik omgjøring er forvaltningsloven § 35. Etter denne bestemmelsen kan ikke departementet omgjøre et gyldig enkeltvedtak til skade for en part som er underrettet om vedtaket, med mindre omgjøringsadgangen følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler. Det er i rettspraksis og juridisk teori forutsatt at det må foretas en interesseavveining, der omgjøring under slike omstendigheter kan skje dersom tungtveiende allmenne hensyn taler for det. Departementet kan ikke se at tungtveiende allmenne hensyn taler for omgjøring i denne saken. På den bakgrunn kan ikke departementet omgjøre sitt vedtak av 20. august 2014, selv om departementet anser at vedtaket ikke var riktig.

Vedtak
Nærings- og fiskeridepartementet innvilger følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619: DOT Holding AS (org. nr. 813 752 212) kan ha følgende styre:

 

Navn

Statsborgerskap

Bostedsland

Haico Halbesma

nederlandsk

Nederland

Oscar Vazquez Vera

meksikansk

Mexico

Torbjørn Skulstad

norsk

Monaco

Oscar Joel Vazquez

meksikansk

Mexico

Unntaket gis på det vilkår at det nederlandske styremedlemmet, Haico Halbesma, må være til stede eller delta i styrebehandlingen for at styret skal kunne treffe beslutning. Ved eventuelle endringer i styresammensetningen må det søkes om nytt unntak dersom styret fremdeles ikke oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og fiskeridepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no/enkeltsaker. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen fjorten dager.